Reader Comments

tinhdaulacentus

by tinhdau lacentus (2019-04-19)


h? tr? gi?i ??c và gi?m cân: Tinh d?u b??i giàu vitamin C và ch?t ch?ng oxy hoá, làm t?ng h? mi?n d?ch & tác ??ng ho?t ??ng vui ch?i c?a h? b?ch huy?t. U?ng m?t s? gi?t tinh d?u b??i pha loãng h? tr? trong các công vi?c vô hi?u ??c t? thoát ra kh?i khung ng??i b?ng cách th?c t?ng gia t?c và th? tích n??c ti?u. Nó tuôn ra axit uric d? th?a và natri t? thân th? ?? gi?m cân.

https://lacentus.com
?i?m l?u ý kh? trùng & kháng khu?n: Tinh d?u b??i R?t có th? ?c s? d?ng cho v?t b?m tím & v?t th??ng vì thu?c tính sát khu?n c?a chính nó . Nó ng?n ng?a nh?ng v?t th??ng b? nhi?m trùng, ch?ng l?i s? ?i lên c?a vi khu?n Có th? t?o ra ng? ??c th?c ph?m. Nh?ng vi khu?n nh? E.coli và salmonella Có th? xâm nh?p vào khuông hình t?o ra các lu?n ?i?m s?c ?? kháng khác bi?t. Tinh d?u b??i c?ng ch?ng l?i s? tr? nên tân ti?n c?a vi khu?n & n?m men hoàn toàn R?t có th? gây ra các tri?u ch?ng c?a n?m candida.
ki?m soát l??ng ???ng trong máu: Tinh d?u b??i ???c ch?ng t? là có ích cho ng??i b?nh ti?u ???ng tuýp 2. Không ch? có v?y , hít vào ho?c xoa bóp d?u hoàn toàn R?t có th? ng?n c?n s? thèm ?n & th?m chí còn gi?m cân. M?c dù, ch? nên ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh sáng m?t tr?i sau lúc dùng tinh d?u ngoài da vì nó hoàn toàn Có th? gây kích ?ng.
Ch?ng tr?m c?m và lo l?ng: mùi th?m c?a d?u b??i kích c?u c? tâm t??ng & khuông ng??i. Nó kích c?u các tuy?n n?i ti?t và h? th?n kinh, d?n ??n ti?t hormon nh? dopamine, serotonin và oxytocin chia thành các tâm trí t?t & nâng c?p tâm tr?ng. ?i?u ?ó giúp ch?ng l?i s? s? hãi và th?m chí tr?m c?m. D?u Có th? ???c thêm vào n??c Trong khi t?m ho?c ch? d? ch?i là dùng bông ch?m lên c?, c? tay & ng?c c?a b?n.
c?i t? l?u thông máu: Tinh d?u b??i có tác d?ng c?i sinh l?u thông máu, ch?n l?i gi?a n??c và nh?ng lo?i ch?t có h?i trong khuông hình . Nó c?ng làm gi?m tri?u ch?ng ?au b?ng c?a ?àn bà trong chu k? luân h?i kinh nguy?t. Tinh d?u b??i còn ?c bi?t thêm là kích thích ho?t ??ng vui ch?i c?a gan, túi m?t & ng?n ?au ??u sau lúc u?ng r??u.
l?i ích cho da: nh?ng ??c thù sát trùng c?a tinh d?u b??i giúp gi?m và th?m chí ch?ng l?i m?n tr?ng cá. Tinh d?u b??i có ?i?m l?u ý làm se tho?i mái and thiên nhiên & làm s?ch da. Quý khách hàng c?ng Có th? s? d?ng nó nh? m?t lo?i n??c hoa h?ng cho da b?ng cách th?c tr?n nó v?i n??c c?t tinh khi?t. Khi tr?n tinh d?u v?i baking soda & m?t ong, h?n h?p này s? vô hi?u hóa nh?ng bã nh?n làm t?c l? chân lông ?? ?i?u tr? m?n ??u ?en và m?n ??u tr?ng.

https://www.linkedin.com/in/tinhdaulacentus/
ích l?i cho tóc: Tinh d?u b??i có tính n?ng h?i ph?c tóc h? t?n, kích thích m?c tóc, d??ng tóc ch?c kh?e và óng m??t. Ph?n nhi?u nh?ng d??ng ch?t t?t cho tóc ??u n?m ngay v? b??i. Vì v?y nó ?ã tr? thành m?t nguyên nguyên li?u ???c nhi?u doanh nghi?p phân ph?i s? d?ng ?? ?i?u ch? thành tinh d?u. M?c dù v?y không ?c dùng tr?c ti?p lên tóc mà c?n pha loãng.
các b?n Có th? s? h?u vóc dáng không g? g? nh? s? d?ng tinh d?u v? b??i nguyên ch?t.
B?n c?ng Có th? k?t h?p tinh d?u v? b??i v?i d?u d?a, d?u jojoba ho?c d?u ô – liu, thoa ??u lên vùng da c?n gi?m m? sau ?ó dùng tay massage ?? ?ánh tan m? th?a. M?c d?u th? , ?? ?ã ??t ???c ch?c n?ng t?t c?ng gi?ng nh? Nhanh nh?t b?n nên tri?n khai chính sách nhà hàng hài hòa k?t h?p v?i luy?n t?p h?ng ngày .
Trên ?ó là m?t trong các ch?c n?ng c?a tinh d?u b??i trong nh?ng vi?c làm ??p ???c ph?n l?n ch? em ?àn bà tin dùng và dành ?c tính n?ng. Chúc b?n làm ??p thành công v?i tinh d?u v? b??i!
Thoa nh? tinh d?u v? b??i ???c pha loãng v?i d?u n?n tr??c khi ra phía ngoài ?? ??m b?o làn da tác d?ng d??i ?nh h??ng tác ??ng c?a tia n?ng m?t tr?i.
Tinh d?u v? b??i ch?ng n?ng b?n ?ã bi?t ch?a? Trong tinh d?u có thành ph?n Lycopene s? giúp da b?n ch?ng l?i hi?m h?a c?a tia c?c tím. Nên thoa tinh d?u v? b??i cùng v?i d?u n?n lên da tr??c lúc ra n?ng 20 phút. Nh?ng khi ra ngoài b?n v?n nên dùng nh?ng ?? ch?ng n?ng thi?t y?u.
Tinh d?u v? b??i còn có tác d?ng tr? m?n tr?ng cá mà ít ai nghe bi?t. Nh? hàm l??ng các d??ng ch?t có trong tinh d?u nh? vitamin A, C ?i sâu vào làn da, giúp ph?c h?i các t? bào da b? t?n th??ng, làm s?ch & thu nh? l? chân lông k?t qu? .

Xem thêm: https://lacentus.com/product/tinh-dau-vo-buoi-grapefruit/ISSN: 1946-1879