Reader Comments

Ki?u n? Hàn ??p h?n x?a nh? t?ng g?n 1 y?n

by lam dep nhe (2019-07-30)


Cao t?i 1m66 nh?ng t?ng ch? n?ng kho?ng 43kg, Sunmi chia s? có th?i gian, vì l?ch trình b?n r?n nên cân n?ng c?a cô ch? còn 41kg. Song không ph?i do n? ngh? s? nh?n ?n hay ?n kiêng, mà là do t?ng ng??i. Cô t?ng ?n r?t nhi?u nh?ng cân n?ng v?n không nhúc nhích. H? qu? là body c?a Sunmi luôn trong tình tr?ng m?nh kh?nh, th?m chí có ph?n tong teo, thi?u s?c s?ng.

Trong m?t bài ph?ng v?n g?n ?ây cho t?p chí Cosmopolitan, Sunmi mang tin vui ??n ng??i hâm m? khi b?t mí mình ?ã t?ng ???c 8kg nh?m chu?n b? cho chuy?n l?u di?n t?i M?.

Hi?n t?i, cân n?ng c?a n? ca s? 27 tu?i ?ã ch?m m?c 49kg, m?t con s? khá lý t??ng so v?i chi?u cao 1m66 c?a cô. Sunmi c?ng hào h?ng cho bi?t tr??c kia, vì quá g?y nên cô m?c gì c?ng r?ng, nh?ng gi? thì khác, qu?n áo tr? nên v?a v?n h?n. Bí quy?t c?a cô là ?n u?ng khoa h?c và t?p luy?n ??u ??n h?n.

https://lamdepnhe.com/san-pham/mat-na-duong-am-ha-hyaluronic-acid-super-smooth https://lamdepnhe.com/su-that-ve-my-pham-sakura-nhat-ban.html https://lamdepnhe.com/kem-sam-lulanjina-gia-bao-nhieu.html https://lamdepnhe.com/phan-biet-kem-guoyao-chinh-hang.html https://lamdepnhe.com/hinh-xam-mat-troi-cho-nu.html https://lamdepnhe.com/cach-uong-tao-xoan-spirulina-mang-lai-hieu-qua-cao-nhat.html https://lamdepnhe.com/hoi-dap/tinh-yeuISSN: 1946-1879