Reader Comments

H?c cao ??ng ?i?u D??ng Hà N?i ? ?âu uy tín và ???c tuy?n sinh d? dàng b?ng hình th?c xét tuy?n?

by Truong Y Khoa Pham Ngoc Thach Cao Dang (2019-08-15)


Theo hình th?c này, t?t c? các thí sinh trên ph?m vi c? n??c ch? c?n t?t nghi?p THPT là ?ã n?m ch?c c? h?i tr? thành tân sinh viên Cao ??ng ?i?u d??ng chính quy c?a tr??ng Cao ??ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch – ngôi tr??ng có th??ng hi?u hàng ??u trong ?ào t?o l?nh v?c y h?c. V?y là l?i ?áp cho th?c m?c h?c cao ??ng ?i?u D??ng Hà N?i ? ?âu uy tín và ???c tuy?n sinh d? dàng b?ng hình th?c xét tuy?n ?ã có.ISSN: 1946-1879