Reader Comments

Truong cao dang y duoc Pham Ngoc Thach

by Tr??ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch Cao ??ng (2019-09-18)Hien tai, linh vuc Y duoc duoc danh gia cao ve tiem nang phat trien trong tuong lai va duoc nhieu ban tre quan tam. Vi the ma truong Cao dang Duoc Pham Ngoc Thach tro thanh ngoi truong duoc nhieu ban tre quan tam va theo hoc de thuc hien uoc mo cua minh. Neu nhu cac truong dai hoc Y Duoc co ti le choi cung nhu ap luc thi cu cao thi Cao dang Duoc Pham Ngoc Thach tao dieu kien tot nhat cho sinh vien bang hinh thuc xet tuyen Tot nghiep THPT giup cac ban tre thuc hien duoc uoc mo cua minh va la diem tua de vung buoc trong tuong lai.ISSN: 1946-1879