Reader Comments

Truong cao dang y duoc Pham Ngoc Thach

by Truong Y Khoa Pham Ngoc Thach Cao Dang (2019-10-07)


Nam nay xet tuyen truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach van se trien khai xet tuyen hoc ba, mo ra co hoi cho hang ngan thi sinh theo duoi con duong Y duoc, dac biet la nhung ban co hoc luc kha, trung binh.

ISSN: 1946-1879