Reader Comments

EFT ile Yat?r?ma Bonus Veren Siteler

by bahis iddaa (2019-07-25)


En eski para yat?rma yöntemlerinden birisi olan EFT, yeni metotlar geli?tirilmesine ra?men halen popülerli?ini korumaktad?r. EFT, Elektronik fon transferi anlam?na gelmektedir. Banka havalesinin online hali olarak da bilinmektedir. Ancak bu yöntemden farkl? olarak daha uzak mesafeler ve ba?ka bankalar aras?nda para yat?r?lmas?na müsaade etmektedir. Eft ile para yat?rma, belli zaman dilimleri içerisinde olmaktad?r. Araya tatil günleri girdi?i zaman i?lem süresi de uzayabilmektedir.

Yat?r?m bonusu veren siteler

EFT ?le Nas?l Para Yat?r?l?r?

Eft, oldukça önemli ve s?k kullan?lan bir para yat?rma yöntemidir. Bu yöntem çerçevesinde mutlaka bir banka hesab?n?z?n olmas? gerekmektedir. Bunun yan? s?ra internet üzerinden i?lem yapabilmek için bir ?ifreye de ihtiyac?n?z olacakt?r.

-      Eft ile para yat?rmak isteyenler, bunu iki ?ekilde yapabilirler.

-      E?er para yat?raca??n?z numaray? tam olarak bilmiyorsan?z, bunun için para yat?r?m? yapaca??n?z sitenin canl? destek bölümüne ba?lanmal?s?n?z.

-      Bu bölümdeki görevlinden en son banka hesap numaras?n? isteyebilirsiniz.

-      Banka hesap numaras? al?nd?ktan sonra, internet bankac?l???n? kullanabilirsiniz.

-      E?er hesap numaras?n? biliyorsan?z, siteye girmenize gerek kalmayacakt?r.

-      Bankan?z?n internet sitesine, ?ifrenizi kullanarak giri? yap?n.

-      Para yat?rma bölümü içerisinde yer alan eft seçene?ine t?klay?n

-      Sonras?nda aç?lacak olan yeni ekrana, para gönderece?iniz hesab?n?n bilgilerini girin

-      Bu bilgilerin do?ru olmas?na dikkat edin

-      Bilgilerin girilmesinden sonra tutar? belirleyin

-      Tutar, site taraf?ndan belirlenmi? olan limitler dahilinde olmak zorundad?r. Her bahis sitesinin belirledi?i minimum ve maksimum para yat?rma mebla?lar? de?i?ebilmektedir.

-      Bu i?lemler sonras?nda onay bölümüne bir defa t?klay?n. Eft ile para yat?rma i?lemi bu ?ekilde bitmi? olacakt?r.

EFT ile Para Yat?rman?n Avantajlar? Nelerdir?

Eft, en fazla ilgi gören para yat?rma yöntemleri içinde bulunur. Bankaya gitmenize gerek kalmadan para yat?rma i?lemlerini gerçekle?tirir. Bu yüzden çok popüler bir hale gelmi?tir. Her bankan?n bir eft sistemi vard?r. Bu sistem internet üzerinden ve online bir ?ekilde olmaktad?r. Eft ile para yat?rma, bankadan bankaya de?i?en ?artlara sahiptir. Baz? banklar, i?lemden kesinti yaparak komisyon alabilmektedir.

ISSN: 1946-1879