Reader Comments

Happy Anniversary SA-MP!

by Ca La (2019-06-22)


Theo nghiên c?u c?a các chuyên gia, trên th? gi?i có kho?ng 1/5 nguyên nhân tr? t?ng ??ng, s? d?ng ngôn ng? ch?m h?n h?n so v?i các tr? cùng tu?i. Tr? ch?m nói có th? ch? mang tính t?m th?i và sau m?t th?i gian phát tri?n tr? s? hoàn thi?n k? n?ng nói bình th??ng. Tuy nhiên, ? m?t s? tr?, ch?m nói l?i là d?u hi?u c?a tri?u ch?ng r?i lo?n l?i nói và ngôn ng? ? tr? em.
alt text
?? tu?i c?n l?u ý
Tr? ???c sinh ra bình th??ng kh?e m?nh s? b?t ??u h?c nói khi 1 tu?i. Còn n?u tr? sinh non thì tr? có th? s? h?c nói ch?m h?n, có th? lên 2 tu?i tr? m?i b?t ??u nói.
Bi?n pháp be cham noi
T?t nh?t các b?c ph? huynh nên theo dõi tr? và ??a tr? ??n th?m khám t?i phòng khám chuyên khoa n?u b?n có nghi ng? con b?n b? r?i lo?n l?i nói và ngôn ng?.

alt text
??ng th?i, các b?n c?ng có th? áp d?ng m?t s? bi?n pháp d??i ?ây:

Dành nhi?u th?i gian trò chuy?n, ch?i ?ùa v?i tr?, hát ru ho?c cho tr? ti?p xúc v?i âm thanh, ti?ng nói m?t cách t? nhiên t? nh?.
??c truy?n cho tr? nghe t? lúc 6 tháng, sau ?ó ch? cho tr? tranh ?nh và cách g?i tên các ?? v?t xung quanh.
T?n d?ng m?i tình hu?ng hàng ngày ?? khuy?n khích tr? nói và b?c l? kh? n?ng ngôn ng?. ??t câu h?i và g?i ý cho tr? tr? l?i.
T?o ?i?u ki?n cho tr? ti?p xúc v?i nhi?u ng??i và b?n cùng l?a tu?i.
C? v?, khen ng?i khi bé nói.
V?i tr? ch?m nói ngoài các ph??ng pháp trên, các chuyên gia còn khuy?n cáo nên ??m b?o m?t ch? ?? dinh d??ng ??y ?? vitamin và các nguyên t? vi l??ng t?t cho s? phát tri?n não b? c?ng nh? b? sung thêm các s?n ph?m b? não giúp h? tr? phát tri?n nh?n th?c, ngôn ng? và kh? n?ng v?n ??ng ? tr? ch?m nói.
Các nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng kh? n?ng t?p trung, ghi nh?, ph?n x? và ngôn ng? c?a m?i ng??i là do não quy?t ??nh. Vì v?y, vi?c b? sung các s?n ph?m b? não ?úng cách, an toàn có th? mang l?i l?i ích cao trong vi?c t?ng c??ng trí tu? và duy trì s?c kh?e cho não.
Mong bài vi?t này s? mang l?i nh?ng ki?n th?c b? ích cho các b?c ph? huynh v? cách ?i?u tr? tr? châm nói
Các ph? huynh có th? ??c thêm các bài vi?t khác t?i https://trituetreem.vn/

ISSN: 1946-1879