Reader Comments

Zabbix virtual applicance - disk layout

by Hoang Vuong (2019-07-24)


bao tri may tinh hay d?ch v? h? tr? IT h? tr? k? thu?t và b?o trì c? v? ph?n c?ng và ph?n m?m gi? cho h? th?ng m?ng, thi?t b? khách s?n, công ty b?n ho?t ??ng t?t và ?n ??nh. Hi?u su?t công vi?c s? gi?m ?áng k? ch? vì máy tính, thi?t b? máy móc hay h? th?ng m?ng b? ng?ng tr?, gây c?m giác b?c b?i, stress cho nhân viên, d?n ??n gián ?o?n công vi?c. .

Th?c t? cho th?y không ph?i m?i doanh nghi?p ??u có b? ph?n IT chuyên ph? trách nh?ng công vi?c nh? v?y n?u không ph?i m?t doanh nghi?p thu?c l?nh v?c công ngh?. Chi phí nhân l?c cho nhân viên IT qu?n tr? m?ng, hay ??n thu?n là gi? ?n ??nh cho h? th?ng máy móc, thi?t b? (không có gì quá ph?c t?p) t?i m?t doanh nghi?p v?a và nh? không ph?i th?p.

Các mô hình kinh doanh ?ang thay ??i liên t?c, ?òi h?i s? h? tr? ??c l?c c?a các công ngh? m?i và t? duy c?p ti?n c?a nh?ng con ng??i v?n hành trong b? máy ?ó. Dù ???c xem là b? ph?n gánh vác ch?c n?ng tr?ng y?u trong doanh nghi?p nh?ng các nhà qu?n lý công ngh? thông tin (CIO - Chief Information Officer) luôn g?p thách th?c v? n?ng l?c ho?ch ??nh chi?n l??c và qu?n tr? công ngh? ph?i song hành ???c v?i t? duy kinh doanh.

Khi xem xét m?t h? th?ng qu?n lý doanh nghi?p nói chung và h? th?ng d?ch v? IT nói riêng, có ba câu h?i c?n ???c ??t ra: “H? th?ng có mang l?i giá tr? t?t cho ng??i dùng hay không?”, “H? th?ng có mang l?i ?úng giá tr? ng??i dùng c?n v?i m?c giá phù h?p hay không?”, và “H? th?ng có ?? linh ho?t ?? ?áp ?ng ???c các nhu c?u thay ??i liên t?c hay không?”. N?u có m?t câu tr? l?i “Không” cho m?t trong ba câu h?i này, h? th?ng ?ó c?n ph?i ???c xem l?i.

IT SONG HÀNH V?I KINH DOANH 

Dù cung c?p d?ch v? IT cho n?i b? doanh nghi?p hay khách hàng bên ngoài, IT c?ng ph?i mang ??n các tr?i nghi?m th?a mãn v?i các ??c thù và k? v?ng riêng c?a t?ng nhóm ng??i dùng khác nhau. M?i quan h? gi?a IT và các b? ph?n kinh doanh là s? song hành, là ??i tác, h? tr? tr?c ti?p và cùng chung m?c tiêu kinh doanh. ? ?ó ng??i dùng d?ch v? IT không “??i ??u” v?i ng??i cung c?p d?ch v? IT, mà h? th?u hi?u nhau ?? t?o ra giá tr? t?t nh?t.

V?y nhà qu?n tr? IT bu?c ph?i quan tâm ??n nh?ng giá tr? mình mang l?i ?ang ???c s? d?ng nh? th? nào. Ch? khi có t? duy kinh doanh, h? m?i hi?u rõ vai trò c?a mình trong toàn h? th?ng, v? m?c ?? ?u tiên c?a d?ch v?. T? tâm th? ?ó m?i có th? cung c?p d?ch v?, k? c? khi c?n ph?c h?i s? ng?ng tr? d?ch v? cách nhanh chóng nh?t.

Gi? s? khi có s? ng?ng tr? d?ch v?, ng??i qu?n tr? công ngh? ph?i ?i tìm ra s? cân b?ng gi?a vi?c quy?t ??nh l?a ch?n cách x? lý nhanh chóng hay ?i tìm hi?u nguyên nhân c?t lõi ?? gi?i quy?t tri?t ?? (vì cách này th??ng t?n chi phí cao h?n). H? ph?i xem xét ch?n l?a cách th?c nào thì mang l?i giá tr?, d?ch v? công ngh? thông tin.

GI?I QUY?T V?N ?? NH?C NH?I V? CHI PHÍ VÀ GIÁ TR?: 

IT th??ng ???c xem là b? ph?n tiêu ti?n, ti?n ?i vào IT nh? ?i vào “l? ?en”. Chính vì v?y, doanh nghi?p c?n xem l?i h? th?ng, ??m b?o t?t c? nh?ng ng??i có liên quan ??n d?ch v? bi?t rõ chi phí, hi?u r?ng h? nh?n ???c nh?ng giá tr? gì thông qua d?ch v? IT.

Nhà qu?n tr? công ngh? ph?i giúp doanh nghi?p hi?u ???c ??ng ti?n ??u t? vào IT mang l?i nh?ng giá tr? gì, có t??ng x?ng v?i kho?n b? ra. H? th?ng IT ???c thi?t k? ph?i ??y ?? nh?ng tính n?ng mà công vi?c kinh doanh yêu c?u, và có ??y ?? nh?ng ?i?u ki?n ?? ch?y (?úng k? v?ng, yêu c?u c?a ng??i dùng v? b?o m?t, t?c ??…).

Dù b? ph?n IT cung c?p d?ch v? cho n?i b? doanh nghi?p ho?c khách hàng bên ngoài, thông qua ?ó mang l?i ?úng giá tr? mà ng??i dùng ho?c khách hàng c?n, nh?ng khách hàng/ng??i dùng thì ch? quan tâm ??n giá tr? nh?n ???c, ch? h? không c?n quan tâm ??n vi?c qu?n lý các chi phí phát sinh c?ng nh? các r?i ro ?i theo d?ch v? b?o trì máy tính công ty.

 





ISSN: 1946-1879