Reader Comments

Tr? ch?m nói cách ch?a

by Phest Ryuta (2019-09-20)


AURORA, Colo. - Cha m? và bác s? c?nh báo m?t món ?? ch?i ph? bi?n có th? là m?t th?i nam châm cho th?m h?a, sau khi ch?ng ki?n s? gia t?ng s? l??ng tr? nu?t ph?i nam châm nh? nh?ng m?nh m?.

Các nam châm m?nh ???c bán trong các c?a hàng ??a ph??ng và tr?c tuy?n, th??ng có trong các gói ch?a 250 ??n 1.000 nam châm tròn c? nh? bb.https://trituetreem.vn

Ti?n s? Robert Kramer, Giám ??c Y khoa c?a Vi?n S?c kh?e Tiêu hóa và Giám ??c N?i soi t?i B?nh vi?n Nhi ??ng Colorado cho bi?t: "Chúng tôi b?t ??u th?y nhi?u h?n nh?ng lo?i thu?c nam châm công su?t cao này hi?n ?ang quay tr? l?i trên th? tr??ng.

Ella McBrien, 2 tu?i, ?ang ? nhà v?i b? Kyle khi cô nu?t 28 viên nam châm nh?. B? cô có nam châm trên bàn và b??c ?i ?? s? d?ng phòng t?m. Khi quay l?i, anh th?y Ella có nam châm trong tay và lo l?ng, bi?t r?ng cô thích cho ?? ch?i vào mi?ng.https://trituetreem.vn/tre-cham-noi/

"Th?t kinh kh?ng", m? Elizabeth ElBrien c?a Ella nói. "Tôi ?ã m?t nó, anh ?y may m?n gi? nó l?i v?i nhau."

T?i B?nh vi?n Nhi ??ng Colorado, các bác s? ?ã ch?p X-quang và tìm th?y các nam châm ?ã liên k?t v?i nhau ?? t?o thành m?t vòng tròn bên trong ru?t c?a Ella. Hai nam châm ?ã b? chèn ép c?a m?nh ru?t nên nam châm b? k?t.

Ti?n s? Kramer nói: "Chúng b? chèn ép ru?t và gây ra s? hình thành s?m c?a m?t l? trong ru?t vào th?i ?i?m chúng tôi vào ?ó".

Sau khi th? t?c ??u tiên th?t b?i trong vi?c l?y l?i nam châm, Dr.Kramer ?ã có th? s? d?ng ph??ng pháp n?i soi chuyên d?ng ?? l?y chúng và Ella ?ã có th? tránh ???c m?t cu?c ph?u thu?t l?n. Dr.Kramer cho bi?t Ella r?t may m?n, ??c bi?t là xem xét m?t s? k?t qu? k?t thúc b?ng vi?c các bác s? lo?i b? các b? ph?n c?a ru?t n?u nam châm gây ra l? h?ng.

"?i?u ?ó có th? có ý ngh?a r?t quan tr?ng," Ti?n s? Kramer nói. "Trong nh?ng tr??ng h?p x?u nh?t ?ã có nh?ng cái ch?t liên quan ??n nh?ng ?i?u này." https://www.minds.com/newsfeed/985021097073623040

Vào n?m 2013, ?y ban An toàn S?n ph?m Tiêu dùng Hoa K? ?ã thu h?i Buckyballs sau khi th?y m?t s? l??ng l?n tr? em nu?t ph?i nam châm công su?t cao. N?m 2016, tòa án ?ã ??o ng??c quy?t ??nh. Bây gi?, Buckyball ???c bán tr?c tuy?n và trong các c?a hàng, và các th??ng hi?u khác ?ã t?o ra các s?n ph?m t??ng t? v?i nam châm công su?t cao.

 

ISSN: 1946-1879