Reader Comments

t?i sao bu?c ph?i ?n kiêng sau khi phun chân mày ?

by Ilumia Lan (2019-09-24)


 

Phun x?m lông mày là m?t trong các bí quy?t làm ??p ???c ch? em ph? n? ?a chu?ng. Nh?ng ?? có b? lông mày lá li?u tr? trung nh?t, vi?c ch?m sóc lông mày sau khi x?m hay khi?n cho th? nào ?? lông mày bong th?i gian nhanh c?n ph?i ???c th?c hi?n ?úng các b??c d??i ?ây.N?u không kiêng ?n ?úng cách, b?n s? vô tình khi?n cho ch?m giai ?o?n tái t?o l?i t? bào, khi?n t? bào b? thi?u h?t ho?c quá th?a khi?n b? m?t th??ng t?n b? bi?n d?ng. Th?c ch?t c?a phun thêu chân mày là ph??ng pháp không dao kéo mà ch? dùng kim chuyên dùng t?o ra các nét mô ph?ng t?ng s?i lông mày trên b? m?t da. Màu m?c s? in theo con ???ng kim thêu mang ?? sâu c?c nh?, ch? ?nh h??ng ??n l?p th??ng t? n?nh ch? không gây ?nh h??ng ??n l?p h? bì, không gây ch?y máu, không ?au ??n hay s?ng t?y. Và chúng ta g?i các bi?n d?ng ?y là s?o l?i, s?o lõm ho?c s?o thâm.

?? lông mày bong th?i gian nhanh sau khi x?m và mang c?p lông mày sang tr?ng trùng h?p nh?t, ch? em nên th?c hi?n ch? ?? ch?m sóc lông mày th?t k? l??ng. V?y, sau lúc x?m thì bao nhiêu ngày lông mày s? t? bong? Chúng tôi s? gi?i ?áp c? th? trong bài vi?t này.

Phun thêu lông mày ngang ??p chu?n sao H àn Qu?c

Seemore: ?iêu kh?c chân mày công ngh? Microblading

Các món ?n nên kiêng sau khi phun lông mày
Phun lông mày kiêng ?n rau mu?ng

Rau mu?ng có tính mát, là m?t bài thu?c gi?i ??c t?t, có tác d?ng nhu?n tràng, l?i ti?u.. Tuy nhiên, sau khi phun lông mày nên kiêng ?n rau mu?ng ngay l?p t?c ?? tránh b? s?o l?i. Trong rau mu?ng có ch?t Madecassol giúp thúc ??y quá trình phát tri?n x?. ?i?u này làm thúc ??y quá trình lành v?t th??ng m?t cách thái quá khi?n da d? b? s?o l?i.

V?y x?m lông mày có c?n kiêng th?t gà không

Th?t gà ?em l?i m?t l??ng l?n protein cho con ng??i. Protein giúp c? th? duy trì n?ng l??ng và giúp t?ng c??ng c? b?p v?i nh?ng ng??i ?ang t?p th? hình. Th?t gà c?ng là m?t ngu?n r?t t?t c?a selen , ph?t pho , vitamin B6 và niacin.

Tuy nhiên, quá trình phun lông mày khi?n cho da b? t?n th??ng nên c?n th?i gian ?? ph?c h?i và tái t?o l?i. Protein trong th?t gà có th? kích thích các t? bào trên da quá m?c, d?n t?i hình thành s?o l?i và khi?n v?t th??ng, v?t x?m lâu lành h?n.

Vì v?y, sau khi phun lông mày nên kiêng th?t gà vì th?t gà là lo?i th?c ph?m khi?n cho v?t th??ng lâu lành.

3. Phun lông mày kiêng ?n th?t bò

Th?t bò có nhi?u protein r?t t?t cho c? th?. Tuy nhiên, sau quá trình phun lông mày nên kiêng ?n th?t bò vì có kh? n?ng ?? l?i s?o thâm t?i v?t th??ng. Nguyên nhân là do th?t bò làm cho v?t th??ng b? s?m màu và khi lành s? gây ra s?o r?t x?u. Chính vì v?y, khi ?ang b? v?t th??ng b?n nên kiêng ?n th?t bò ho?c các món làm t? bò nh? ch? bò, giò bò… ?? tránh s?o thâm.

4. Phun lông mày kiêng ?n ?? n?p

Theo các chuyên gia dinh d??ng, g?o n?p ch?a nhi?u protein và ch?t béo, cung c?p nhi?u n?ng l??ng cho c? th? (trong 100g g?o n?p cung c?p 344 kcal, g?n t??ng ???ng v?i g?o t?). Tuy v?y, nh?ng ng??i phun lông mày nên ki?ng ?n g?o n?p. B?i vì g?o n?p có ??c tính có ?? d?o cao gây khó tiêu khi vào d? dày nên n?u ?n nhi?u s? làm nóng trong. ?i?u này khi?n cho nh?ng ng??i sau khi phun lông mày, d? gây s?ng, m?ng m? và làm v?t th??ng lâu lành.

5. Phun lông mày kiêng ?n tr?ng

Tr?ng là m?t lo?i th?c ?n cung c?p ??y ?? các d??ng ch?t c?n thi?t cho c? th?. Theo trang web s?c kh?e healthline , trong tr?ng có m?t l??ng protein r?t l?n. ??c bi?t h?n, protein trong tr?ng d? h?p th? h?n protein trong các th?c ph?m khác. Sau khi phun lông mày, ph?n da ?ó c?n kho?ng 10 ngày ?? h?i ph?c. Trong giai ?o?n này, n?u c? th? h?p th? l??ng protein ??c bi?t t? tr?ng s? khi?n vùng da sau khi lành tr?ng h?n v?i các vùng da lân c?n ho?c có màu loang l?. Vì v?y, các b?n sau khi phun lông mày nên kiêng ?n tr?ng.

6. Phun lông mày kiêng ?n h?i s?n

Theo 1 nghiên c?u trên ???c công b? thì h?i s?n ch?a m?t lo?i protein ch?t l??ng cao bao g?m t?t c? các axit amin thi?t y?u cho s?c kh?e con ng??i, làm cho nó tr? thành m?t ngu?n protein hoàn ch?nh. Protein trong h?i s?n c?ng d? tiêu hóa h?n so v?i th?t ?? và th?t gia c?m. Do ?ó, ?ây là m?t lo?i th?c ?n d? gây nên d? ?ng ? nhi?u ng??i. Vì v?y, sau khi phun lông mày nên kiêng ?n h?i hay nh?ng th?c ph?m tanh khi b? v?t th??ng h? ?? tránh b? m?n ng?a.

Seemore: https://ok.ru/profile/573284463477/statuses/70426196476021

 

 

ISSN: 1946-1879