Reader Comments

Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ?iêu kh?c chân mày

by Mrs Sandy Kate (2019-09-24)


hi?n gi?, ?iêu kh?c lông mày không ch? dành cho nh?ng ph? n? ??ng tu?i mà th?m chí nh?ng cô gái sang tr?ng c?ng t?u ??n cách th?c th?m m? này. Tuy nhiên, ?? v?i ???c ?ôi lông mày ??p nh? d? ??nh, bên c?nh vi?c th?m m? b?n ph?i b?t bu?c bi?t bí quy?t coi ngó thì hàng chân mày m?i mang th? có ???c gàm màu sang tr?ng t? nhiên nh?t. B?a nay bài vi?t s? chia s? t?i b?n s? nghi?m ch?m sóc lông mày sau lúc ?iêu kh?c b?n mang th? tham kh?o!

Phun thêu lông mày ngang ??p chu?n sao H àn Qu?c

L?u ý c?n thi?t tr??c khi ?iêu kh?c lông mày
C?n làm gì ??u tiên?

Tr??c lúc ?iêu kh?c lông mày, ?i?u ??u tiên b?n bu?c ph?i làm là gi?m thi?u ho?t ??ng m?nh. B?i trong qua trình ho?t ??ng m?nh, da c?a chúng ta s? m? bát ngát l? chân lông và ?? m? hôi. ?i?u này tr?c ti?p khi?n cho m?c x?m nhanh chóng b?t, khó bám màu.

các ch?t kích thích nh? r??u, café ho?c b?t c? thi?t b? gì mang ch?t Caffein . K? thu?t ?ã ch?ng minh, tiêu dùng caffein làm máu l?u thông m?nh m?, gây loãng máu. Tr??ng h?p ?iêu kh?c lông mày trong khi này, lông mày s? b? nh?t, ko lên ??u màu. Thay vào ?ó, b?n nên s? d?ng nh?ng th?c ph?m nh? chu?i, cam, cà r?t ,… và tránh không ???c ?? b?n thân mình ?ói.

ko k? ra, các dòng thu?c nh? Aspirin, Niacin, Vitamin s? ho?c Omega-3 c?ng ph?i gi?m thi?u s? d?ng. Tr??ng h?p c?m th?y th?c s? thi?t y?u, b?n c?n ??a ch? tr??c s? h?u chuyên gia ?? ???c t? v?n và khi?n theo lãnh ??o.

See more: ?iêu kh?c lông mày Microblading

Lông mày r?m có nên ?iêu kh?c không?
Nhi?u ng??i cho r?ng ch? lông mày th?a m?i ?iêu kh?c, ?i?u này hoàn toàn sai l?m, n?u lông mày x?u thì ?iêu kh?c là l?a ch?n h?p lý. Trong ?ó, lông mày r?m có nên ?iêu kh?c không là ?i?u mà nhi?u ng??i th?c m?c.

N?u lông mày r?m nh?ng m?c lung tung ho?c ch? r?m ? ph?n ??u, còn ph?n ?uôi b? ??t ho?c có kho?ng tr?ng thì nên ?iêu kh?c. Ngoài ra, l?u ý khi ?iêu kh?c lông mày là b?n nên th?m khám ?? các chuyên viên t? v?n k? h?n có nên ?iêu kh?c lông mày hay không.

Lông mày x?m r?i có ?iêu kh?c ???c không?
Tr??c khi ch?a có ?iêu kh?c thì x?m lông mày là ph??ng pháp làm ??p ???c nhi?u ch? em l?a ch?n. Tuy nhiên, theo th?i gian hàng lông mày x?m s? không còn phù h?p ho?c màu m?c x?m b? phai, th?m chí lông mày x?m b? l?i x?u nên nhi?u ng??i mu?n c?i thi?n.

M?t trong nh?ng l?u ý khi ?iêu kh?c lông mày v?i lông mày ?ã x?m thì ?òi h?i b?n ph?i xóa x?m tr??c khi ?iêu kh?c. Vì n?u ?iêu kh?c ch?ng lên trên thì ?ôi lông mày s? kém t? nhiên và không ??p.

Lông mày tr??c và sau khi bong khác nhau nh? th? nào?
Nhi?u ch? em sau khi ?iêu kh?c lông mày thì hàng lông mày quá ??m, thi?u t? nhiên nên vô cùng lo l?ng và cho r?ng nhân viên ?iêu kh?c b? l?i. Tuy nhiên, các ch? em không nên quá lo l?ng, ?ây là ?i?u bình th??ng vì m?c m?i ??a vào lông mày nên s? ??m.

Sau ?iêu kh?c lông mày c?n làm gì?
Nh?ng th? c?n kiêng
Kiêng ?? mày dính n??c trong th?i gian 5-7 ti?ng sau khi th?c hi?n.
T? 1-5 ngày h?n ch? t?i ?a n??c dính vào vùng kh?c mày.
Kiêng ?n các th?c ph?m gây s?o l?i nh?: rau mu?ng, th?t bò, n?p,…
Kiêng ?n các th?c ph?m gây s?ng ?? nh?: h?i s?n, ch?t kích thích,…
?? lông mày bong tróc t? nhiên, không ???c dùng tay ?? bóc v?y c?a lông mày vì d? ?? l?i s?o.
Không ???c ?? kem, ph?n,… dính vào lông mày sau khi ?iêu kh?c mày.
Ít nh?t sau 1 tháng m?i ???c d?m l?i hàng lông mày.

See more: https://www.linkedin.com/pulse/dieu-khac-long-may-dep-o-ha-noi-nguyen-le-ha-phuong/

 

 

ISSN: 1946-1879