Reader Comments

Viêm l? tuy?n c? t? cung

by Loot Ters Xers (2019-09-25)


l?p bi?u mô bên trong c? t? cung phát tri?n, xâm l?n ra m?t ngoài l?p m?c t? cung. B?n thân l? tuy?n là lành tính nh?ng do b? l? ra bên ngoài c? t? cung và luôn ti?t d?ch nên r?t d? b? vi khu?n, n?m, trùng roi, t?p khu?n, vi rút “t?n công” gây nên tình tr?ng viêm l? tuy?n c? t? cung.https://chuavosinhhiemmuon.vn/viem-lo-tuyen-co-tu-cung/

Nguyên nhân gây viêm l? tuy?n c? t? cung

1. Thói quen v? sinh kém

Nh?ng thói quen nh?: không v? sinh vùng kín s?ch s? m?i ngày, th??ng th?t r?a sâu, chà xát m?nh, ngâm r?a quá lâu hay l?m d?ng xà phòng, dung d?ch t?y r?a... ??u khi?n m?m b?nh d? dàng xâm nh?p vào bên trong vùng kín, gây viêm l? tuy?n c? t? cung. B?i v?y, ch? em nên chú ý v? sinh vùng kín, nh?t là khi ??n k? “?èn ??”, c?n v? sinh tr??c và sau khi quan h?. Tránh m?c qu?n lót ch?t ch?i, ?m ??t, có ch?t li?u th?m hút kém.Nguyên nhân gây nên viêm l? tuy?n c? t? cung là do ?âu?

2. Phá thai nhi?u l?n

Phá thai nhi?u l?n khi?n niêm m?c c? t? cung b? t?n th??ng, t?o c? h?i cho m?m b?nh xâm nh?p và gây viêm nhi?m, th?m chí là viêm loét n?u di?n ra trong th?i gian dài. ??c bi?t nh?ng tr??ng h?p phá thai không an toàn t?i ??a ch? kém ch?t l??ng, không ??y ?? d?ng c?, ph??ng ti?n k? thu?t, phòng th? thu?t không ??t chu?n… không ch? gây bi?n ch?ng viêm l? tuy?n c? t? cung mà còn có th? gây nên nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m cho s?c kh?e.

B?i v?y, n?u ch?a có quy?t ??nh sinh con, khi quan h? tình d?c ch? em nên th?c hi?n các bi?n pháp tránh thai an toàn. ?i?u này không ch? gi?m nguy c? m?c viêm l? tuy?n c? t? cung mà còn gi?m nguy c? m?c ph?i các b?nh lây truy?n qua ???ng tình d?c hay các b?nh viêm nhi?m ph? khoa khác.N? gi?i viêm l? tuy?n c? t? cung nên ?n gì? Kiêng gì?

3. Quan h? tình d?c không an toàn

Quan h? tình d?c không an toàn nh?: không dùng bao cao su khi quan h? tình d?c, quan h? tình d?c thô b?o, quan h? khi ch?a ?? khoái c?m, quan h? tình d?c nhi?u b?n tình, quan h? liên t?c trong th?i gian dài… khi?n ch? em t?ng nguy c? m?c các b?nh lây truy?n qua ???ng tình d?c và các b?nh viêm nhi?m ph? khoa, trong ?ó có viêm l? tuy?n c? t? cung.







ISSN: 1946-1879