Reader Comments

Thú bông

by Mr Vu Phong (2019-10-16)


Thú nh?i bông là ??ng v?t ?? ch?i nh?i bông, r?m, ??u và nh?ng nguyên li?u t??ng t? khác. ?ây là m?t món quà hoàn h?o cho m?t ??a tr? ho?c ý trung nhân ??ng v?t cho r?t nhi?u các d?p quà t?ng. Chúng là các m?c say mê l?ng xê t?i nh?ng trò ch?i con nh?, ch?c n?ng trong kho?ng thi?n và nh?ng s? ki?n khác. Thú nh?i bông nhi?u bao g?m g?u, ??ng v?t hoang d?i, mèo, ??ng v?t th?y sinh, chó, ??ng v?t s? h?u cánh, linh tr??ng, thú v?i túi, con r?i, bò sát và ??ng v?t trang tr?i. Nh?ng g?u bông và kh? v? là các tác ph?m kinh ?i?n v?n còn ph? quát nh?t trong s? các thú nh?i bông.

Thú bông d? th??ng

Thú nh?i bông có xu h??ng s? h?u tác d?ng khi?n cho d?u. 1 ??a tr? c?n m?t th? gì ?ó h?u hình và c? th? ?? gi? ch? c?n kho?ng kh?ng ho?ng, vì v?y thú nh?i bông t?o ra m?t món quà lý t??ng cho 1 ??a tr? tr?i qua th?i k? t?i t?. Qua ph? thông th? k?, h?u h?t các ph? h?i và v?n hóa ??u dùng thú nh?i bông ?? tiêu khi?n cho tr? con. nh?ng b?c tranh l?ng t?m c? ??i là minh ch?ng cho vi?c s? d?ng thú nh?i bông cho m?c ?ích tín ng??ng ? ai C?p c? ??i và các n?n v?n minh L??ng Hà. Thú nh?i bông th??ng ???c s? d?ng trong các v? k?ch ?? ??i di?n cho ??ng v?t Kinh Thánh ? châu Âu th?i trung c?. Thú nh?i bông ???c coi là m?t s?n ph?m gi?i trí trong th? k? XIX. nh?ng ?? ch?i này gi? ??nh kích th??c c?a 1 s?n ph?m công nghi?p s? h?u s? xu?t hi?n c?a các t? ch?c th??ng m?i. S? bùng n? tr? em c?a nh?ng n?m 1950 ?ã t?o ra nhu c?u to ??i có ??ng v?t ?? ch?i nh?i bông.

???c ra ??i vào n?m 1880 t?i ??c, doanh nghi?p Steiff là t? ch?c th??ng m?i tr??c tiên s?n xu?t thú nh?i bông. Vi?c s?n xu?t thú nh?i bông ?ã t?ng ??u ??n trong các n?m qua. nh?ng con thú nh?i bông ??u tiên ???c t?o ra b?ng cách l?p ??y da tr?ng c?a các con thú b? s?n. bây gi?, s? h?u s? giúp ?? c?a k? thu?t ???ng ??i, thú nh?i bông ???c t?o ra t?ng h?p. g?n nh? các thú nh?i bông t?ng h?p có v? b?c bên ngoài làm cho b?ng nguyên li?u b?t ch?t ?? mang ??n cho chúng m?t chi?c nhìn t? d?ng. Thú nh?i bông ???ng ??i mang ph? quát hình tr?ng, kích c? và màu s?c. Giá c? ph? thu?c vào ch?t l??ng nguyên li?u, ?? m?m và v? ngoài th?c t?i c?a thú nh?i bông.

 

ISSN: 1946-1879