Reader Comments

Thú bông ??p

by Vu Vu Phong (2019-10-20)


Thú c?ng g?i c?a tôi ?ã t?o ra m?t m?u gì ?ó t??ng ??i khác m?t chút so có thú nh?i bông ??p th??ng nh?t c?a chúng khi chúng t?o ra My G?i Thú c?ng T-Rex. con tr? nghe ?âu không bao gi? hình dung Tyrannizards Rex là m?t ??ng v?t h?n h?u và th?p b?ng, b?i th? ko mang gì ?áng kinh ng?c lúc th?y doanh nghi?p này mang ??n cho T-Rex m?t tí góc c?nh hoang dã. m?c dù m?t hàng này mang m?t tí khác bi?t so v?i nh?ng gì b?n th??ng ??i mong, h? v?n n? l?c gi? các ??nh ngh?a ??c ?áo và v? ngoài tuy?t v?i khi?n ph?n ?ông nh?ng m?t hàng này tr? nên nhi?u.

Giao di?n th?t tuy?t v?i có tông màu t?t c? ?en và xanh lá cây. Nó v?i lo?i mi?ng l?n màu ??, h?n nhiên v?i g?n nh? r?ng tr?ng trong ??y, và c? nhiên m?u m?m ?ó ?ang g?m g? nh? 1 con T-Rex. My G?i Thú c?ng Tyrannizards Rex c?ng có 1 lo?i ?uôi dài và b?n chân, làm nó tr? thành m?t món ?? xu?t s?c. con nh? s? th?c s? ?n t??ng có v? ngoài này, và h?nh phúc lúc tiêu dùng nó nh? m?t m?u g?i và 1 con thú nh?i bông.

??i mang các ng??i ch?a bao gi? nghe t?i My G?i Thú c?ng, ?i?u khi?n cho chúng phát tri?n thành ??c tr?ng là chúng có th? v?a là 1 con thú nh?i bông thú v? ?? ch?i, v?a là 1 m?u g?i r?t tha h? ?? ng?. nh?ng gì h? làm là mang m?t dây ?eo Velcro mà lúc nó ? c?ng nhau gi? cho thú nh?i bông ??ng th?ng. khi dây ?eo ???c d? ra, con v?t t?c thì r?i xu?ng và tr? nên m?t lo?i g?i r?t tho?i mái. Ý t??ng ??n thu?n này ph? thông trên ph?n l?n các con thú nh?i bông c?a chúng bao g?m c? T-Rex.

ba má c?ng thích s?m các món ?? này vì chúng b?n và chúng s? còn ?ó trong kho?ng th?i gian dài. Chúng ???c làm t? 1 nguyên li?u ??ng c?p m?m m?i r?t th? s?c, và th?m chí v?i th? gi?t s? d?ng máy ví nh? b?n dùng m?t chu k? nh? nhàng. Giá c? h?p lý, và b?n s? h?u th? th?y t?i sao các món ?? này l?i phát tri?n thành m?t ý t??ng quà t?ng ?a d?ng nh? v?y. ví nh? b?n ?ang ? trong th? tr??ng cho 1 dòng gì ??y ??c thù trong mùa l? này, ?ây mang th? là 1 n?i lý t??ng ?? b?t ??u.

Tham kh?o thêm: http://gaubongonline.com

ISSN: 1946-1879