Reader Comments

Ch? gì mà V?n chuy?n n??c th?i nhanh g?n nh?t thôi

by moitruong sach (2019-11-21)


GS.TS Nguy?n Chi?n (nguyên Ch? nhi?m khoa Công trình th?y l?i - Tr??ng ??i h?c Th?y L?i).


Theo GS.TS Nguy?n Chi?n n?u làm s?ng l?i sông Tô L?ch thì c?n th?ng nh?t ph??ng án làm lâu dài và c?n làm theo 4 b??c: “??u tiên c?n gom n??c th?i sinh ho?t theo ???ng ?i riêng vào các nhà máy x? lý ?? làm s?ch m?i cho ra sông, ti?p ??n là dùng công ngh? x? lý ban ??u lòng sông, th? 3 là t?o ra dòng ch?y th??ng xuyên và b??c cu?i cùng là tuyên truy?n sâu r?ng, nâng cao nh?n th?c c?a ng??i dân ?? gi? gìn môi tr??ng b?ng cách không x? rác, ch?t th?i ra sông Tô L?ch n?a”.

Mu?n cùng nhau V?n chuy?n bùn vi sinh nhanh g?n nh?t ghê

GS.TS Nguy?n Chi?n cho bi?t thêm: “Các ph??ng án ?ang ???c thí nghi?m ch?ng qua ch? là x? lý l?n ??u lòng sông có l?p bùn ?ang ô nhi?m và hôi th?i ch? n?u ?ã thu gom, x? lý n??c th?i sinh ho?t và t?o dòng ch?y, x? lý ô nhi?m ban ??u r?i thì không c?n công ngh? x? lý th??ng xuyên n?a. Vì v?y công ngh? ?ang thí nghi?m s? phù h?p h?n khi x? lý các h? ch?a v?i m?c n??c t?nh”.

C?n k?t h?p các gi?i pháp ?? h?i sinh sông Tô L?ch.

Ch? gì mà V?n chuy?n n??c th?i nhanh g?n nh?t thôi


M?i ?ây, Công ty Thoát n??c Hà N?i v?a trình thành ph? ph??ng án c?i t?o sông Tô L?ch. Theo ?ó, m?t “siêu” tr?m b?m ng?m ???c ??t trong lòng ??t ?? b?m n??c t? sông H?ng vào h? Tây, sau ?ó t?o dòng ch?y xuôi cho sông Tô L?ch. Khi có dòng ch?y, sông Tô L?ch không nh?ng ???c h?i sinh mà còn có th? ?i thuy?n t?i ?ây.

N??c ch?y vào sông Tô L?ch sau khi x? t? c?ng ? h? Tây vào 9h sáng ngày 9/7.

Lãnh ??o Công ty Thoát n??c Hà N?i cho bi?t, các ??t x? n??c t? h? Tây ra sông Tô L?ch ?ã t?o thành dòng ch?y m?nh cho sông, ??c bi?t trong nh?ng ngày x? n??c, sông tr? nên trong xanh, không còn màu ?en k?t, b?c mùi hôi nh? tr??c ?ó. Do v?y, vi?c tri?n khai ?? án trên ?? ??m b?o môi tr??ng n??c h? Tây và t?o dòng ch?y t? nhiên cho sông Tô L?ch là hoàn toàn kh? thi.

Mu?n cùng nhau V?n chuy?n n??c th?i, bùn vi sinh nhanh g?n nh?t ghê


Nói v? v?n ?? này, GS.TS Nguy?n Chi?n cho r?ng vi?c làm s?ng l?i sông Tô L?ch, sông ?áy và sông Tích...r?t c?n thi?t và ?ã t?ng có ?? xu?t l?y n??c tr?c ti?p t? sông ?à ch?y qua sông Tích và sông ?áy ch?y r?i cho vào sông Tô L?ch c?ng là 1 ph??ng án ?? cân nh?c hay g?n ?ây có ?? xu?t b?m n??c t? sông H?ng vào h? Tây qua ?o?n An D??ng r?i cho ch?y vào sông Tô L?ch…

moitruongsach 

 ??a ch?: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân ?ông Hi?p ,TX D? An ,T?nh Bình D??ng

 S?T: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/


ISSN: 1946-1879