Reader Comments

Còn ch? gì X? lý n??c th?i công nghi?p làm s?ch môi tr??ng nào

by ahri cool777 (2019-11-22)


Ki?m tra công tác thu gom, x? lý n??c th?i t?i m?t s? doanh nghi?p

Sáng 12/6, ?oàn công tác c?a UBND t?nh do ??ng chí Tr??ng Qu?c Huy, T?nh u? viên, Phó Ch? t?ch UBND t?nh làm tr??ng ?oàn ?ã ?i ki?m tra công tác thu gom, x? lý n??c th?i t?i Nhà máy x? lý n??c th?i và m?t s? doanh nghi?p trong KCN ??ng V?n I.

Theo báo cáo c?a Ban qu?n lý các KCN t?nh, h? th?ng thu gom n??c th?i t?i KCN ??ng V?n I sau th?i gian dài khai thác ?ã có hi?n t??ng xu?ng c?p, h? h?ng, gây hi?n t??ng rò r? m?t ph?n nh? n??c th?i ra môi tr??ng.

Còn ch? gì X? lý n??c th?i làm s?ch môi tr??ng nào

??ng chí Tr??ng Qu?c Huy, T?nh u? viên, Phó Ch? t?ch UBND t?nh ki?m tra h? th?ng thu gom x? lý n??c th?i t?i Công ty TNHH Trung Thành.

 

Hi?n Nhà máy x? lý n??c th?i KCN ??ng V?n I ?ang ???c nâng c?p, m? r?ng nh?ng còn ch?m theo ti?n ?? ?ã cam k?t. Sau khi hoàn thành công su?t x? lý n??c th?i t? 1000 m3/ngày ?êm ???c nâng lên 2.950 m3/ngày ?êm.

Hãy nh? X? lý bùn th?i ép khô làm s?ch môi tr??ng nhanh nh?t

 

Sau khi ki?m công tác thu gom, x? lý n??c th?i t?i Nhà máy x? lý n??c th?i KCN ??ng V?n I, ?oàn ?ã ??n ki?m tra thu gom, x? lý n??c th?i t?i Công ty TNHH Trung Thành, Công ty c? ph?n Tam Kim và Công ty TNHH ??ng k? thu?t Korea Vi?t Nam. Theo báo cáo c?a các doanh nghi?p, các ??n v? ??u ??u t? ??ng b? h? th?ng thu gom, x? lý n??c th?i, ??m b?o x? lý n??c th?i s?n xu?t và sinh ho?t ??t lo?i C và B tr??c khi x? th?i vào h? th?ng x? lý n??c th?i chung c?a KCN. Doanh nghi?p th??ng xuyên l?y m?u n??c th?i ?? ki?m tra, phân tích ??m b?o theo cam k?t...

 

Phát bi?u t?i nh?ng n?i ??n ki?m tra, ??ng chí Tr??ng Qu?c Huy, T?nh u? viên, Phó Ch? t?ch UBND t?nh yêu c?u các doanh nghi?p c?n l?u tâm làm t?t công tác thu gom x? lý n??c th?i ?? không làm ?nh h??ng ??n môi tr??ng. ??ng chí Phó Ch? t?ch UBND t?nh nói: Phát tri?n s?n xu?t b?n v?ng tr??c h?t c?n quan tâm công tác b?o v? môi tr??ng, trong ?ó ph?i làm t?t vi?c thu gom x? lý n??c th?i.

Còn ch? gì X? lý n??c th?i công nghi?p làm s?ch môi tr??ng nào

 

Nhà máy x? lý n??c th?i KCN ??ng V?n I sau khi nâng c?p hoàn thi?n c?n l?p ??t h? th?ng quan tr?c môi tr??ng n??c th?i t? ??ng và k?t n?i d? li?u v?i c? quan qu?n lý. Các c? quan liên quan t?ng c??ng công tác ki?m tra, giám sát vi?c x? lý n??c th?i s? b? t?i các doanh nghi?p, ?? ??m b?o ch?t l??ng n??c th?i ??u vào c?a nhà máy x? lý n??c th?i t?p trung ???c ?n ??nh, gi?m x?y ra các s? c? trong khi v?n hành.

 

Các doanh nghi?p c?n quan tâm ??u t? ??ng b? h? th?ng thu gom x? lý n??c th?i, l?p ??t ??ng h? theo dõi l??ng n??c th?i ra, tránh tình tr?ng x? th?i tr?m n??c th?i ch?a qua x? lý ra môi tr??ng.

moitruongsach 

 ??a ch?: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân ?ông Hi?p ,TX D? An ,T?nh Bình D??ng

 S?T: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/


ISSN: 1946-1879