Reader Comments

jap wedding

by japwedding5 japwedding5 (2019-11-29)


R?ng Thông ?à N?ng v?i v? ??p xanh m??t bên m?t h? t?nh l?ng g?i lên m?t v? ??p trang nhã cho nh?ng pô ?nh c??i c?a b?n. V?i nh?ng c?nh quan ??p k? v?, Bà Nà Hills th?c s? là m?t b?i c?nh hoàn h?o cho b? ?nh c??i c?a các b?n tr?. M?i các b?n hãy cùng TuArt Studio khám phá nh?ng ??a ?i?m ch?p ?nh c??i ??p t?i ?à N?ng.

N?u b?n ?ang có ý ??nh ch?p ?nh c??i t?i ?à N?ng thì hãy tham kh?o và l?a ch?n cho mình m?t studio ?ng ý nh?t nhé! T?i Elena Wedding Studio, các m?u váy c??i và veston ?a d?ng, phong phú và ???c c?p nh?t liên t?c theo xu h??ng th?i trang, ch?c ch?n s? mang t?i cho các ?ôi uyên ??ng s? khác bi?t t? n?i dung ??n ch?t l??ng hình ?nh, mang t?i cho khách hàng m?t album c??i hoàn thi?n và ý ngh?a nh?t. Top10tphcm xin ??a ra g?i ý top 5 studio ch?p ?nh c??i ??p và n?i ti?ng nh?t t?i ?à N?ng nh?m giúp các c?p ?ôi d? dàng l?a ch?n ???c n?i ?? g?i g?m cu?n album c??i ?? ??i c?a mình.

Nh?ng ??a ?i?m ch?p ?nh c??i ?à N?ng - H?i An. Tuy thu?c v? t?nh Qu?ng Nam nh?ng H?i An. l?i là C?nh ??p ? ?à N?ng ?? ch?p ?nh (nghe l? ph?i không). H? Xanh ?à N?ng - là m?t trong nh?ng ??a ?i?m ch?p ?nh c??i ?à N?ng n?i ti?ng. H?n là ch?p quá nhi?u ??a ?i?m gây loãng cho album ?nh c??i ?à N?ng c?a b?n.

??c bi?t la l?i c?m ?n g?i ??n cô ch? phong cách nh?t nách ch? Ph??ng ?ã bi?n hoá em ??p ko ai nh?n ra. M?t l?n n?a hai vc em xin chân thành c?m ?n ??i ng? studio ch?p ?nh c??i uy tín ?à n?ng - Jong A Ph??ng ?ã góp ph?n giúp cho ?ám c??i c?a hai vc hoàn h?o h?n. Tuy nhiên s? chênh l?ch nhi?t ?? gi?a các tháng trong n?m không ?áng k?, ?? ?m không khí th?p, l??ng m?a ít. Các c?p ?ôi nên ch?p ?nh c??i t?i ?à N?ng vào mùa xuân, không ch? b?i ?ây là mùa c??i mà còn là lúc tr?m hoa khoe s?c, v?n v?t tràn ??y s?c s?ng s? giúp các b?c ?nh r?c r? h?n bao gi? h?t. Không ch? v?y, n?i ?ây còn vô vàn nh?ng ?i?u thú v? khác, hãy ?? Green Wedding chia s? kinh nghi?m ch?p ?nh c??i t?i ?à N?ng cho các b?n nhé.

V?i tr?i xanh, cát tr?ng và n?ng vàng, ?à N?ng x?ng ?áng là ??a ?i?m phù h?p ?? các c?p ?ôi th?c hi?n b? ?nh c??i c?a mình. Danh sách ??a ?i?m ???c yêu thích và nh?ng l?u ý khi ch?p hình t?i nh?ng n?i này s? giúp cô dâu, chú r? có s? chu?n b? t?t nh?t cho 'k? ho?ch tr?m n?m'. V?i s? ??u t? m?nh d?n, là studio t? hào ?i ??u và duy nh?t t?i thành ph? ?à N?ng có khu ?i?n ?nh ngoài tr?i dành cho t?t c? các c?p ?ôi có thêm nh?ng góc ?nh lung linh khi ghé ngang t?i ?ây.

 Xem thêm: Concept ch?p ?nh c??i h? xanh ??p và l? m?i nh?t 

ISSN: 1946-1879