Reader Comments

Bao lâu V?n chuy?n n??c th?i, bùn vi sinh uy tín ?? v? sinh môi tr??ng cho anh em

by moitruong sach (2019-12-02)


Hàng ngày, cán b? tr?c th?c hi?n thu gom ch?t th?i vào cu?i gi? làm vi?c ho?c khi c?n thi?t v? n?i l?u gi? ch?t th?i c?a ??n v?. ??ng th?i, các ??n v? ?ã trang b? d?ng c?, ph??ng ti?n ph?c v? cho công tác qu?n lý ch?t th?i y t?; phân lo?i, thu gom ch?t th?i r?n y t? ngay t?i n?i phát sinh; có s? bàn giao ch?t th?i y t? nguy h?i theo ?úng bi?u m?u c?a B? Y t?; có n?i l?u gi? ch?t th?i y t? theo quy ??nh.

Bao lâu V?n chuy?n n??c th?i uy tín ?? v? sinh môi tr??ng cho anh em


??i v?i ch?t th?i l?ng, các ??n v? y t? ?ã x? lý b?ng h? th?ng ch?t th?i l?ng ?áp ?ng các tiêu chu?n theo quy ??nh. H? th?ng thu gom n??c th?i t?i các c? s? y t?, n??c th?i và n??c m?a ??u thu gom vào h? th?ng x? lý n??c th?i l?ng chung c?a ??n v? tr??c khi x? th?i ra môi tr??ng. Hàng ngày có phân công cán b? theo dõi, v?n hành, th?c hi?n ghi chép ho?t ??ng c?a h? th?ng vào s? theo dõi v?n hành theo ?úng quy ??nh. Các ??n v? y t? ??u th?c hi?n ?ánh giá tác ??ng môi tr??ng, cam k?t b?o v? môi tr??ng, ?? án b?o v? môi tr??ng và có gi?y phép ??ng ký x? th?i.

B?t ??u V?n chuy?n bùn vi sinh uy tín ?? v? sinh môi tr??ng cho m?i ng??i


Ngoài ra, th?c hi?n Ch? th? s? 08/CT-BYT c?a B? Y t? ra ngày 29-7-2019 v? gi?m thi?u ch?t th?i nh?a trong ngành y t? và nh?m t?ng c??ng gi?m thi?u ô nhi?m môi tr??ng, S? Y t? Hà N?i c?ng v?a yêu c?u các ??n v? trong và ngoài công l?p tr?c thu?c ngành, phòng y t? các qu?n, huy?n, th? xã t?ng c??ng các bi?n pháp gi?m thi?u ô nhi?m môi tr??ng do rác th?i nh?a. Theo ?ó, các ??n v? y t? ph? bi?n, phát ??ng trong toàn th? công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng h?n ch? s? d?ng và ti?n t?i nói không v?i bao bì nilon và s?n ph?m nh?a s? d?ng m?t l?n; th??ng xuyên truy?n thông h??ng d?n ch?ng rác th?i nh?a qua các kênh truy?n thông c?a ??n v?, t? r?i… cho nhân viên y t?, ng??i b?nh, ng??i nhà ng??i b?nh. ??ng th?i, các ??n v? tuân th? vi?c th?c hi?n thu gom, phân lo?i và x? lý ch?t th?i, rác th?i, ??c bi?t là rác th?i nh?a ngay t? n?i phát sinh và t?ng c??ng tái ch?, x? lý ch?t th?i y t? là nh?a ??m b?o theo ?úng quy trình, quy ??nh.

Bao lâu V?n chuy?n n??c th?i, bùn vi sinh uy tín ?? v? sinh môi tr??ng cho anh em


Các ??n v? y t? c?ng t?ng c??ng ki?m tra, giám sát t? khâu mua s?m v?t t? tiêu hao, hóa ch?t c?ng nh? v?t d?ng sinh ho?t c?a t?p th?, cá nhân trong ??n v?; tuyên d??ng, khen th??ng các t? ch?c, cá nhân th?c hi?n t?t phong trào “Ch?ng rác th?i nh?a”./.

moitruongsach 

 ??a ch?: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân ?ông Hi?p ,TX D? An ,T?nh Bình D??ng

 S?T: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/

 ISSN: 1946-1879