Reader Comments

Mai sau nh? X? lý n??c th?i công nghi?p b?o v? ngu?n n??c s?ch nhé anh em

by ahri cool777 (2019-12-02)


TP.HCM tính dùng n??c th?i sau x? lý làm nguyên li?u cho nhà máy c?p n??c


TTO - Phó ch? t?ch UBND TP.HCM Võ V?n Hoan v?a có k?t lu?n ch? ??o liên quan ??n ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch c?c b? các nhà máy x? lý n??c th?i sinh ho?t ?ô th?.

TP.HCM: nhà máy ng?ng x? lý n??c n?u ô nhi?m

B? tr??ng Tr?n H?ng Hà ??n n?i x? lý n??c th?i thành n??c u?ng

TP.HCM tính dùng n??c th?i sau x? lý làm nguyên li?u cho nhà máy c?p n??c - ?nh 1.

Các công nhân v? sinh ki?m tra ho?t ??ng trên khu v?c h? x? lý n??c th?i -

Mai sau nh? X? lý n??c th?i b?o v? ngu?n n??c s?ch nhé anh em

 

Ông Hoan giao S? Xây d?ng, Ban Qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng h? t?ng ?ô th? TP ph?i h?p v?i ??n v? t? v?n nghiên c?u, b? sung vào ?? án quy ho?ch m?t s? h?ng m?c nh?: h?ng m?c quy ho?ch nhà máy c?p n??c c?nh khu v?c nhà máy x? lý n??c th?i nh?m t?n d?ng toàn b? l??ng n??c th?i sau x? lý (650.000 m3/ngày) làm nguyên li?u ??u vào cho nhà máy c?p n??c.

 

Vi?c này s? tri?n khai trong giai ?o?n 2 c?a d? án (n?m 2030). Ngoài ra, s? d?ng di?n tích ??t quy ho?ch còn l?i sau khi xây d?ng nhà máy n??c th?i ?? xây d?ng các m?ng cây xanh cách ly, công viên cây xanh, t?o c?nh quan môi tr??ng cho d? án.

Mong mu?n X? lý bùn th?i ép khô b?o v? ngu?n n??c s?ch ?ã ??n g?n


UBND TP c?ng ??ng ý giao cho UBND qu?n Bình Tân l?y ý ki?n c?ng ??ng dân c? 2 ph??ng Bình H?ng Hòa A và Bình H?ng Hòa B; t?p h?p ??y ?? hình ?nh, tài li?u, mô hình m?u nhà máy x? lý n??c th?i theo công ngh? hi?n ??i ?? gi?i thi?u v? d? án, t? ?ó v?n ??ng thuy?t ph?c ng??i dân ??ng thu?n vì m?c tiêu b?o v? môi tr??ng TP.

 

Th?i gian th?c hi?n trong tháng 10-2019.

 

UBND TP yêu c?u S? K? ho?ch và ??u t? kh?n tr??ng xây d?ng k? ho?ch, quy trình các b??c th?c hi?n ??n tháng 6-2020. Thành ph? s? ??u th?u l?a ch?n nhà ??u t? th?c hi?n d? án xây d?ng tuy?n c?ng bao và nhà máy x? lý n??c th?i khu v?c phía tây thành ph?.

Mai sau nh? X? lý n??c th?i công nghi?p b?o v? ngu?n n??c s?ch nhé anh em


TP.HCM ?ang v?n hành 3 nhà máy x? lý n??c th?i ?ô th? t?p trung v?i t?ng công su?t 302.000 m3/ngày ?êm, g?m: Bình H?ng giai ?o?n 1 (công su?t 141.000 m3/ngày ?êm), Bình H?ng Hòa (công su?t 30.000 m3/ngày ?êm), Tham L??ng - B?n Cát (công su?t 131.000 m3/ngày ?êm). Hi?n TP ?ang ti?p t?c huy ??ng ngu?n l?c tri?n khai thêm các d? án nhà máy x? lý n??c th?i ?ô th? t?p trung. D? báo, ??n cu?i n?m 2020 có kho?ng 80% l??ng n??c th?i sinh ho?t ?ô th? c?a thành ph? s? ???c thu gom, x? lý.

moitruongsach 

 ??a ch?: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân ?ông Hi?p ,TX D? An ,T?nh Bình D??ng

 S?T: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/

 ISSN: 1946-1879