Reader Comments

Badges - How to demotivate users

by Hoang Vuong (2019-08-01)


1.  ???t vâ?n ?ê?:

H?i ch?ng b?nh t? k? ????c pha?t hiê?n va? mô ta? va?o nh??ng n?m 40 cu?a thê? ky? tr???c, nh?ng th?c ra hô?i ch??ng t?? ky? ?a? co? t?? râ?t lâu trong li?ch s?? loa?i ng???i. Ca?c ta?c phâ?m v?n ho?c ph??ng Tây cô? ?a?i ?a? nh??c t??i nh??ng tre? ky? la?, nh??ng ???a tre? “con tr??i” hay bi? “tiên ?a?nh tra?o”. Nhiê?u mô ta? vê? tre? ma? cho t??i sau na?y khi Leo Kanner (1894 - 1981) pha?t hiê?n, ng???i ta m??i thâ?y ?o? chi?nh la? nh??ng ??a tre? t?? ky? trong li?ch s?? . Trong cuô?n sa?ch “Hiê?n t???ng t?? ky?”, Lorna Wing (1978) ?a? ti?m ra nh??ng dâ?u hiê?u r?i lo?n t?? ky? liên quan ??n nhân vâ?t “S? huynh Juniper”. Theo nhâ?n ?i?nh cu?a bà, ng???i na?y co? nh??ng biê?u hiê?n nh?n bi?t tr? t?? ky? nh?: không muô?n giao tiê?p, tiê?p xu?c; th?? ? v??i mo?i ng???i xung quanh; thi?ch nh??ng ho?at ?ô?ng nha?m cha?n l??p ?i l??p la?i; không hiê?u va? ?a?p la?i nh??ng ti?nh ca?m . Tuy ch?a kh?ng ??nh m?t cách ch?c ch?n “S? huynh Juniper” có b? t? k? hay không, nh?ng theo mô t? c?a Lorna Wing cho th?y m?t s? bi?u hi?n mà ngày nay chúng ta th??ng g?p ?.https://dichungnao.vn/roi-loan-ngon-ngu/

Ca?c nghiên c??u gâ?n ?ây cho thâ?y, ty? lê? m??c t? k? kha? cao trong dân sô?, bi?nh quân va?o khoa?ng t?? 58 ?ê?n 60 tr? t? k? (TTK) trên 10.000 tr? ???c sinh ra , va? co? khuynh h???ng nga?y ca?ng gia t?ng nh?ng không biê?t ro? nguyên nhân . Theo thông ba?o cu?a Th???ng viê?n Hoa Ky? tha?ng 12 n?m 2006, bi?nh quân khoa?ng 166 tre? ????c sinh ra co? 1 tre? bi? t? k?. Theo ba?o ca?o t?? Bô? Y tê? Trung Quô?c (2006), ca? n???c Trung Qu?c co? h?n 1,6 triê?u TTK va? ty? lê? co?n co? thê? cao h?n n??a vi? nhiê?u tre? ch?a ????c châ?n ?oa?n ki?p th??i. Kha?i niê?m “di?ch t?? ky?” ?a? xuâ?t hiê?n ?? quô?c gia ?ông dân nhâ?t thê? gi??i na?y.

Do TTK là m?t d?ng r?i lo?n phát tri?n và có khi?m khuy?t v? m?t nh?n th?c nên ng???i l??n g??p kho? kh?n khi thâm nhâ?p va?o thê? gi??i c?a các em , ?iê?u na?y dê? dâ?n ?ê?n quyê?n l??i cu?a ca?c em không ????c ?a?m ba?o. Trong khi ?ó theo Công ??c Qu?c t? v? quy?n tr? em c?a Liên H?p Qu?c n?m 1989 và lu?t B?o v?, Ch?m sóc và Giáo d?c tr? em Vi?t Nam n?m 2001 ??u có chung nh?ng ý c? b?n: t?t c? tr? em ??u có quy?n ???c b?o v?, ch?m sóc, nuôi d??ng, tôn tr?ng, giáo d?c, vui ch?i, phát tri?n,… roi loan van dong. Nh? v?y, TTK cu?ng nh? ca?c tr? em khác ph?i ????c h???ng nh??ng quyê?n tr? em, trong ?o? co? quyê?n ????c ch?m so?c s??c kho?e th? ch?t, tinh thâ?n và ????c gia?o du?c. Ngoài ra chi?u theo lu?t B?o v?, Ch?m sóc và Giáo d?c tr? em Vi?t Nam, TTK còn ???c x?p vào ??i t??ng tr? em có hoàn c?nh ??c bi?t và ???c ch?m sóc ??c bi?t, vì h?u h?t TTK g?p khó kh?n v? nh?n th?c, khi?m khuy?t trong phát tri?n trí tu?, gây ra nh?ng khó kh?n nghiêm tr?ng trong h?c t?p, giao ti?p và hòa nh?p c?ng ??ng. ?ê? co? ca?i nhi?n c? th? h?n vê? kha? n?ng nhâ?n th??c cu?a TTK, chu?ng tôi tiê?n ha?nh: “Nghiên c??u kha? n?ng nhâ?n th??c cu?a tre? t?? ky?”.

2.         Mu?c ?i?ch, ?ô?i t???ng, kha?ch thê?, ph??ng pha?p nghiên c??u

2.1.  Mu?c ?i?ch nghiên c??u: Xa?c ?i?nh ??c ?i?m và m??c ?ô? nhâ?n th??c cu?a TTK liên quan ?ê?n cuô?c sô?ng sinh hoa?t ha?ng nga?y.

2.2.  ?ô?i t???ng nghiên c??u: Nghiên c??u nhâ?n th??c cu?a TTK liên quan ?ê?n cuô?c sô?ng sinh hoa?t ha?ng nga?y.

2.3.  Kha?ch thê? nghiên c??u: Nghiên c??u 104 TTK ?ã ???c ch?n ?oán b?i nh?ng bác s? và các nhà tâm lý ? các c? s? y t? chuyên th?m khám TTK t?i TP. H? Chí Minh. ?ô?ng th??i ?ê? la?m ro? ti?nh hi?nh nhâ?n th??c cu?a TTK, chu?ng tôi tiê?n ha?nh nghiên c??u so sa?nh trên 68 tr? bình th??ng (TBT) cùng tu?i ? m?t s? l?p m?u giáo trên cùng ??a bàn TP. H? Chí Minh. 

2.4.  Gi??i ha?n pha?m vi nghiên c??u: ?ê? ta?i chi? ?i sâu nghiên c??u nhâ?n th??c cu?a TTK vê? ca?c hi?n t??ng liên quan ?ê?n cuô?c sô?ng sinh hoa?t hàng ngày (?ây là nh?ng hi?n t??ng h?t s?c quen thu?c trong nh?n th?c và sinh ho?t c?a tr? em nói chung). Trên ca?c tr? có ?? tu?i t? 4 ??n 6 tu?i t?i TP. H? Chí Minh.

2.5.  Ca?c ph??ng pha?p nghiên c??u: Xây d??ng va? a?p du?ng thang ?o nh?n th?c, s?? du?ng ph??ng pha?p chuyên gia va? ph??ng pha?p thô?ng kê toa?n ho?c trong nghiên c??u.

3.         Kê?t qua? nghiên c??u

3.1.        Kha? n?ng nhâ?n th??c chung cu?a tre? t?? ky?.

?ê? co? nh??ng hiê?u biê?t ro? h?n vê? kha? n?ng nhâ?n th??c cu?a tre? t?? ky?. Chu?ng tôi tiê?n ha?nh nghiên c??u so sa?nh kha? n?ng nhâ?n th??c ca?c nô?i dung sinh hoa?t ha?ng nga?y gi??a tre? bi?nh th???ng va? tre? t?? ky?.

 

K?t qu? so sánh nhâ?n th??c gi?a TTK và TBT cho th?y: ??i v?i m??c ?ô? nhâ?n th??c r?t t?t, s? TBT ??t ???c là 83.3% trong khi ? TTK 1.9%; m??c ?ô? nhâ?n th??c t?t, s? l??ng TBT là 16.2%, trong khi có 4.8% TTK ??t ???c. Ng??c l?i, ??i v?i m??c ?ô? nhâ?n th??c kém và r?t kém, TTK chi?m 58.7 và 5.8% trong khi ?ó không có TBT nào r?i vào hai m??c ?ô? nhâ?n th??c này. Ngay c? m??c ?ô? nhâ?n th??c trung bình, khi có t?i 28.8% TTK thì ? TBT c?ng không có tr? nào (xem b?ng 1). Nh? v?y, kh? n?ng nhâ?n th??c kém nhi?u so v?i TBT.

2.1.        Kha? n?ng nhâ?n th??c cu? thê? cu?a tre? t?? ky?.

Kh? n?ng giác quan: là kh? n?ng tr? c?m nh?n b?ng các c? quan th? c?m: nghe, nhìn, ng?i, n?m, s?, … M?t s? TTK có nh?ng v?n ?? liên quan ??n giác quan. Theo các nhà nghiên c?u thì tr? có th? quá nh?y c?m ho?c thi?u nh?y c?m ho?c r?i lo?n ng??ng c?m giác trong m?t s? c? quan giác quan c? th?. V? th? giác, m?t s? tr? không th? th?y rõ ?? v?t khi nhìn xa ho?c nhìn g?n, thích nhìn ?? v?t theo m?t góc nghiêng, quá nh?y c?m ho?c thi?u nh?y c?m v?i ánh sang thông th??ng, mù màu, … Khi ti?n hành so sánh v?i kinh vuong nao bo cho th?y, trong khi 100% TBT ? m?c ?? r?t t?t thi? TTK ? các m?c ?? kha?c nhau la?: m?c ?? r?t t?t, 54.8%; t?t, 40.4%; trung bình, 3.8%; kém. K?t qu? này ch?ng minh r?ng, m?t s? TTK có nh?ng r?i lo?n v? c?m giác tùy theo các giác quan khác nhau và v?i m?c ?? r?i lo?n khác nhau.ISSN: 1946-1879