Reader Comments

Các lo?i r? le b?o v? s? 1 trong m?i thi?t b? ?i?n trên th? tr??ng hi?n nay

by ro le (2019-10-26)


 

?? duy trì ho?t ??ng bình th??ng c?a h? th?ng và các h? tiêu th? khi xu?t hi?n s? c? c?n ph?i phát hi?n và lo?i tr? càng nhanh càng t?t ?i?m s? c? ra kh?i h? th?ng. Ng??i ta s? d?ng thi?t b? t? ??ng b?o v? có th? th?c hi?n t?t các yêu c?u trên. Thi?t b? này ???c g?i là r? le b?o v?. V?y hi?n nay, lo?i r? le b?o v? nào s? d?ng t?t nh?t cho các thi?t b??

1/ R? le b?o v? cao th?p áp

R? le b?o v? cao th?p áp ?i?u ch?nh và cân b?ng ?i?n áp có trong m?ch. N?u dòng ?i?n lên quá cao, r? le s? có nhi?m v? ng?t và d?ng ho?t ??ng m?ch ?i?n, không ?? cho dòng ?i?n v??t quá m?c quy ??nh. Còn n?u, ngu?n ?i?n xu?ng quá th?p, r? le s? ?i?u ch?nh ?? cân b?ng sao cho phù h?p nh?t. ??m b?o an toàn cho dòng ?i?n và c? h? th?ng ho?t ??ng m?t cách bình th??ng.

R? le b?o v? cao th?p áp ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c b?o v? ?i?n áp trong m?ch:

+ Ch?c n?ng chính b?o v? cao, th?p ?i?n ap, delay ti?p ?i?m r? le

+ B?o v?, giám sát ?i?n áp. Giám sát l?i ?i?n áp v??t quá m?c cho phép

+ B?o v? quá ?i?n áp ??i v?i h? th?ng 1 pha ho?c 3 pha 4 dây.

+ B?o v? s?t áp, th?p áp.

+ B?o v? cao áp tùy ch?nh ?? nh?y (t? 105 ~ 125%)

?? r? le ho?t ??ng ???c t?t nh?t và ??t hi?u qu? cao nh?t, thì ng??i s? d?ng c?n bi?t cách l?p ??t r? le b?o v? cao th?p áp ?úng cà chu?n xác nh?t. ??u ??u dây ph?i phù h?p và không b? sai l?ch dù ch? m?t chút. Do ?ó, trong quá trình l?p ??t c?n ph?i chú ý và ??m b?o s? chu?n xác ??n t?ng mm.

2/ R? le luân phiên

Là lo?i r? le ???c s? d?ng luân phiên gi?a 2 t?i. R? le luân phiên th??ng ???c dùng ?? cân b?ng th?i gian ho?t ??ng c?a 2 b?m.

R? le luân phiên có 2 lo?i chính nh? sau:

+ Dòng R? le ALT-S dùng trong các ?ng d?ng b?m 1 ??n m?c. Khi công t?c phao m?, r? le luân phiên thay ??i tr?ng thái, nh? v?y s? ?i?u khi?n b?m còn l?i ch?y l?n t?i khi phao ?óng. T?t c? các R? le ALT ??u tích h?p ??c tính hãm ng?n r? le thay ??i tr?ng thái n?u công t?c ho?c phao n?i lên nh?t th?i.

+Dòng R? le ALT-X ???c ??u t?t phía bên trong và ???c dùng trong ?ng d?ng trong ?ng d?ng b?m 2 m?c. 2 tr?ng thái phao này hay còn ???c g?i là lead and lag floats.

R? le luân phiên có vai trò quan tr?ng trong vi?c cân b?ng th?i gian ho?t ??ng c?a 2 b?m m?t cách phù h?p nh?t v?i ?i?n n?ng và công n?ng c?a thi?t b?. Do ?ó, vi?c l?p ??t r? le luân phiên c?ng c?n ph?i chính xác và vô cùng c?n th?n. Quá trình l?p ??t này g?n nh? ph?i c?n ??n s? can thi?p c?a nh?ng nhân viên k? thu?t chuyên nghi?p.

ISSN: 1946-1879