Reader Comments

Viêm l? tuy?n c? t? cung

by Mr Clarm Clarm Clarm (2019-09-02)


Nh?ng ng??i m?c b?nh viêm l? tuy?n c? t? cung và c? nh?ng ng??i ?ã ch?a kh?i viêm l? tuy?n c?n bi?t nên ?n gì và h?n ch? ?n gì ?? có th? c?i thi?n tình tr?ng b?nh, khi?n b?nh không tái phát nhi?u l?n.

B? viêm l? tuy?n c? t? cung nên ?n gì? https://chuavosinhhiemmuon.vn

T?i 


Theo nghiên c?u, trong t?i có ch?a ch?t kháng sinh t? nhiên allicin có tác d?ng ?c ch? vi khu?n, ng?n ng?a viêm nhi?m. Vì v?y, ?n t?i không nh?ng làm t?ng kh? n?ng mi?n d?ch mà còn giúp ch?ng viêm, ch?ng vi trùng ? vùng “tam giác m?t”.


Cá béo


Theo nghiên c?u, m?t s? lo?i cá béo nh? cá thu, cá h?i, cá ng?, cá trích… r?t giàu acid béo omega-3. ?ây là d??ng ch?t có kh? n?ng ch?ng viêm hi?u qu?. 


Rau c? qu?


Rau xanh và trái cây là nh?ng th?c ph?m ch?a nhi?u ch?t x? cùng các vitamin có l?i cho c? th?, giúp phòng ng?a b?nh t?t. Tuy nhiên, b?n nên l?a ch?n trái cây ít ???ng s? t?t h?n cho s?c kh?e t?ng th?.

S?a chua


S?a chua giàu l?i khu?n, có th? giúp ki?m ch? vi khu?n có h?i trong âm ??o, gi?m viêm nhi?m trong c? t? cung do vi khu?n gây ra. Ngoài ra, s?a chua có ch?a hàm l??ng l?n vi khu?n Lactobacillus, có tác d?ng ?i?u ti?t cân b?ng h? vi sinh trong c? th?, k? c? h? vi sinh trong âm ??o. Nh? v?y, ?n s?a chua s? giúp phòng ng?a các b?nh viêm nhi?m "vùng kín".https://chuavosinhhiemmuon.vn/viem-lo-tuyen-co-tu-cung/


D?u olive 


 5 l?i ích vàng không th? b? qua c?a râu ngô 5 l?i ích vàng không th? b? qua c?a râu ngô B?n ?ã bi?t nh?ng l?i ích c?a gi?m làm t? n??c d?a? B?n ?ã bi?t nh?ng l?i ích c?a gi?m làm t? n??c d?a? B? Parkinson u?ng Madopar th?y m?t ph?i làm sao? B? Parkinson u?ng Madopar th?y m?t ph?i làm sao? Ng??i b? tr?m c?m sau sinh th??ng có c?m giác gì? Ng??i b? tr?m c?m sau sinh th??ng có c?m giác gì?NÊN ??C


H?p ch?t oleocanthal có trong d?u olive có tác d?ng t??ng t? nh? thu?c gi?m ?au, kháng viêm. Hãy thêm m?t chút d?u olive vào món ?n c?a b?n ?? t?ng h??ng v? và h? tr? ?i?u tr? b?nh viêm l? tuy?n c? t? cung.

Th?o d??c

Theo nghiên c?u, di?p cá, ng?i c?u... có th? giúp h? tr? ?i?u tr? viêm l? tuy?n c? t? cung, t?ng s?c ?? kháng và t?o s? cân b?ng pH cho môi tr??ng âm ??o, ng?n ng?a vi khu?n x?u sinh sôi gây b?nh.

 

ISSN: 1946-1879