Reader Comments

? ????? ???????.....

by Ca La (2019-06-20)


Tr? ch?m phát tri?n nên ?n gì – S? phát tri?n trí thông minh ? tr? ph? thu?c vào 3 y?u t?: ch? d? dinh d??ng, di truy?n (do gene) và s? rèn luy?n, h?c t?p, môi tr??ng s?ng. B? sung dinh d??ng t? th?c ph?m là m?t trong nh?ng cách thi?t th?c nh?t giúp tr? phát tri?n thông minh, kh?e m?nh, góp ph?n mang l?i s? phát tri?n toàn di?n cho tr?.
Blg0oS2.jpgTr? ch?m phát tri?n ???c chia ra nhi?u m?c ??. Tr??ng h?p nh?, tr? v?n có th? theo h?c ? các l?p ti?u h?c, song vi?c theo h?c s? h?i khó kh?n v?i tr? và k?t qu? h?c t?p c?ng kém h?n so v?i nh?ng ??a tr? bình th??ng khác.

Ngoài các gi?i pháp ?i?u tr? c?a các bác s? chuyên khoa các b?c cha m? c?ng nên l?a ch?n các th?c ph?m t?t có tác d?ng h? tr? phát tri?n cho bé.
d?u hi?u tr? ch?m phát tri?n ?áp ?ng ??y ?? các d??ng ch?t c? b?n nh? b?t ???ng, ??m, béo, các lo?i vitamin và khoáng ch?t, ch?t x?.

S?a m?: Nghiên c?u cho th?y, s?a m? ???c ch?ng minh là ngu?n dinh d??ng quí giá không gì có th? thay th? vì ch?a ??y ?? các ch?t c?n thi?t, mang l?i nh?ng l?i ích t?i ?a cho s? phát tri?n c?a tr? s? sinh và tr? nh?. S?a m? không ch? t?ng s?c ?? kháng, ng?n ng?a các b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m mà còn t?ng c? trí tu? c?a tr?. Các nhà khoa h?c ?an M?ch kh?ng ??nh r?ng, s?a m? giúp bé v?a kh?e m?nh h?n, v?a thông minh h?n. Nghiên c?u c?ng cho th?y, nh?ng ??a bé ???c bú m? trong chín tháng ??u ??i s? thông minh h?n, so v?i bé không ???c bú m? ho?c bú m? trong vòng m?t tháng hay ít h?n.
R5CdeLO.jpgProtein - Acid amin: Protein (ch?t ??m) là v?t li?u xây d?ng nên các t? bào mô, c? quan c?a c? th?, cung c?p các nguyên li?u c?n thi?t cho s? hình thành các d?ch tiêu hóa, các n?i ti?t, các men và các vitamin. ??i v?i não, Protein là ch?t ki?m soát s? h?ng ph?n c?ng nh? là quá trình ki?m soát c?a các t? bào não. Nó ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ho?t ??ng c?a não nh?: trí nh?, ngôn ng?, suy ngh?, v?n ??ng, tham gia vào quá trình chuy?n hóa c?a c? th?, t?ng h?p các ch?t d?n truy?n th?n kinh...

Ngoài vi?c nguyên nhân tr? ch?m phát tri?n nên ?n gì thì vi?c ch?m sóc cho tr? ch?m phát nhi?n nh? th? nào?
Vi?c ch?m sóc cho tr? ch?m phát tri?n là 1 quá trình gian nan, lâu dài, các b?c cha m? nên g?i các bé h?c t?i nh?ng tr??ng ??c bi?t ?? có s? h? tr? chính xác nh?t

T?i các tr??ng ??c bi?t, tr? s? ???c các chuyên gia s?c kh?e tâm trí ?ánh giá ?úng m?c ?? ch?m phát tri?n trí tu? c?a tr? và có nh?ng h??ng d?n can thi?p ??c bi?t. Ph?n l?n nh?ng tr? ???c g?i vào tr??ng là nh?ng tr? ph? thu?c hoàn toàn vào gia ?ình, không ?? kh? n?ng làm nh?ng vi?c thông th??ng mà ? tu?i c?a tr? ?ã có th? làm ???c.

Các ph??ng pháp giáo d?c tr? ch?m phát tri?n ? các tr??ng ??c bi?t bao g?m: ph??ng pháp làm m?u, ph??ng pháp dùng l?i ?àm tho?i, ph??ng pháp nh?c ?i nh?c l?i nhi?u l?n, ph??ng pháp ??ng viên khuy?n khích, cho https://trituetreem.vn/ trong th?c t?, ph??ng pháp ch?m sóc cá bi?t, ph?i h?p nhi?u ph??ng pháp tác ??ng lên nhi?u giác quan c?a tr?…ISSN: 1946-1879