User Profile

rambob fanchenbvcb

Bio Statement

Ki?m ??nh an toàn máy nén khí là m?t trong các nhà cung c?p uy tín do trung tâm ki?m ??nh an toàn TP cung c?p s? h?u giá th?p và th? t?c mau chóng . Sau quy trình ki?m ??nh ngoài tem ki?m ??nh máy nén khí, biên b?n và phi?u k?t qu? ki?m ??nh quý ng??i dùng còn ???c tr? l?i v? cách th?c v?n hành máy nén khí an toàn c?ng nh? ph??ng pháp b?o trì b?o d??ng ?? nâng cao tu?i th? c?a trang b?.

Máy nén khí là m?t lo?i thi?t b? công nghi?p s? h?u ch?c n?ng làm t?ng áp ch?t khí khi?n cho n?ng l??ng c?a dòng khí l?u ???c t?ng lên, ??ng th?i nén khí l?i ?? nâng cao áp su?t và nhi?t ?? c?a cái khí ?ó .

Máy nén khí ???c dùng trong ?a s? nh?ng ngành khác nhau
l?nh v?c công nghi?p ô tô: Máy nén khí ???c dùng nh? m?t ?? v?t ?? v? sinh xe, nh?ng linh ki?n máy trong xe ?? làm s?nh b?i b?n các trang b? ?ó , cùng lúc , lo?i khí c?a máy nén khí c?ng s? h?u th? ???c tiêu dùng ?? khi?n cho khô xe.
l?nh v?c y t?: Máy nén khí ???c dùng ?? s?y khô nh?ng d?ng c? y t?, phun r?a nh?ng v? thu?c.
ngành công nghi?p n?ng: cái khí nén c?c m?nh c?a máy nén khí s? h?u th? ???c s? d?ng ?? duy trì ho?t ??ng c?a nh?ng máy dùng khí, thông gió và khi?n mát.
l?nh v?c công nghi?p ch? t?o máy: ?ây là ngành ngh? s? d?ng máy nén khí ph? thông nh?t. Máy nén khí ???c s? d?ng ?? v?n hành các thi?t b? nâng nén khí c?u l?p hàng hóa, phun s?n s?c ép lên b? m?t v?t li?u, ?i?u hành nh?ng trang b? t? ??ng hóa, v? sinh l?i máy móc, ?? v?t , phân ph?i nh?ng bao suy bì chân ko b?o qu?n th?c ph?m….
Tùy theo t?ng ch?c n?ng s? d?ng mà máy ???c dùng s? h?u nh?ng công su?t khác nhau.
ki?m ??nh an toàn máy nén khí

T?i sao c?n ph?i ki?m ??nh máy nén khí?
Máy nén khí ???c n?m trong danh m?c bình ch?u áp l?c và môi ch?t. Ko khí ???c nén ? áp su?t cao, và khi nén ? áp su?t cao thì có th? x?y ra n?, do có ?? nghiêm tr?ng cao khi dùng t??ng t?, nên máy nén khí c?n ph?i ???c ki?m ??nh an toàn ?? ??m b?o an toàn khi v?n hành, s? d?ng.
Bên c?nh ?ó ki?m ??nh máy nén khí có th? cho chúng ta bi?t ???c tr?ng thái ho?t ??ng c?a máy s? h?u còn ho?t ??ng bình th??ng hay khôn ?? có các gi?i pháp gi?i quy?t hi?u qu?.
K? bên m?c tiêu ?ánh giá kh? n?ng ho?t ??ng c?a máy, tr?t t? ki?m ??nh còn giúp ta phát hi?n ???c nh?ng nguyên t? kém an toàn s? h?u th? gây h?i cho máy, t? ch?m ti?n ?? , v?i th? ti?n hành nh?ng gi?y má b?o hành, s?a ch?a ?? chi?c b? các y?u t? gây h?i ch?m ti?n ?? , ??m b?o máy nén khí ti?p t?c ho?t ??ng thông th??ng .
Th? t? ki?m ??nh máy nén khí
Quy trình ki?m ??nh máy nén khí là 1 quy trình rà soát và ?ánh giá khép kín. Quý b?n ??c s? h?u th? tham kh?o t?i ph? l?c 01 m?c s? 04 c?a thông t? 32/2011/TT-BL?TBXH ban hành ngày 14 tháng 11 n?m 2011. Trong m?c này có nói rõ: “Các bình ch?u s?c ép s? h?u áp su?t làm vi?c ??nh m?c cao h?n 0,7 bar” là ph?i ti?n hành ki?m ??nh.
Khi ti?n hành rà soát và th? nghi?m , ki?m ??nh viên c?n ph?i tuân th? theo nh?ng th? t? ki?m ??nh.
Lúc nào c?n ki?m ??nh máy nén khí?
T?t c? nh?ng lo?i máy nén khí, trong kho?ng máy m?i t?u ch?a ho?t ??ng, cho ??n nh?ng chi?c máy ?ã ???c dùng và chuy?n nh??ng l?i, ??u ph?i ???c ki?m ??nh máy tr??c lúc ??a vào tiêu dùng ?? h?n ch? các r?i ro ?áng nh? ti?c s? h?u th? x?y ra.
M?t máy nén khí c?n ph?i tr?i qua các b??c ki?m ??nh k? thu?t nghiêm ng?t và b?t b?t bu?c th?a mãn các bu?c ph?i ki?m ??nh thì m?i có th? kh?i ??u ho?t ??ng tr? l?i th??ng nh?t.
Gi? d? là bình nén khí m?i, bình ph?i ???c ki?m ??nh ban s? ?? mang th? ??a vào dùng .
Gi? d? là bình nén khí ?ã qua 1 th?i kì dùng , bình ph?i ???c ki?m ??nh ??nh kì ?? ?ánh giá kh? n?ng ho?t ??ng th??ng nh?t c?a bình.
N?u nh? ch? c?n kho?ng máy ?ang ???c dùng mà h?t h?n ki?m ??nh, ho?c s? h?u h? h?ng trong giai ?o?n dùng, ch? s? h?u máy nén khí b?t bu?c ph?i liên h? c? quan ki?m ??nh xu?ng n?i ??t thi?t b? và ki?m ??nh l?i máy.
Lúc nào ko c?n ph?i có ph?i ki?m ??nh l?i máy nén khí?
Ch?m ti?n ?? là nh?ng cái chai dùng ?? ch?a , t?i khí nén, khí hóa l?ng, khí hòa tan, tích s? gi?a dung tích (tính b?ng lít) và áp su?t (tính b?ng bar) không quá 200, bình mang dung tích nh? h?n 25 lít.
Th?i h?n ki?m ??nh máy nén khí?
Máy nén khí nào c?ng b?t b?t bu?c tr?i qua m?t l?n ki?m ??nh tr??c h?t m?i có th? kh?i ??u ho?t ??ng. Th?i h?n ki?m ??nh c?a 1 máy nén khí b?t ??u ho?t ??ng ho?c ?ang trong công ?o?n ho?t ??ng r?t khác nhau.
Theo quy ??nh ki?m ??nh, thì th?i h?n ki?m ??nh c?a 1 máy khí nén không quá 3 n?m th?i gian tính t? l?n ki?m ??nh tr??c tiên lúc máy v?a xu?t x??ng.
??i có nh?ng máy ?ang trong th?i k? v?n hành, dùng , th?i h?n ki?m ??nh ??nh kì c?a 1 máy nén khí s? gi?m d?n theo th?i gian s? d?ng, m?c ?? s? d?ng , và ch? ?? b?o d??ng c?a t?ng máy, th??ng nh?ng máy ch?m ti?n ?? s? ???c ki?m ??nh ??nh kì m?t ??n 2 n?m 1 l?n.
các bình ho?t ??ng lâu n?m, ko mang ngu?n c?i c?n nguyên rõ ràng, ko nhãn mác, ngo?i hình nhái , v? bình m?ng, r? sét theo th?i kì và các ?? v?t tiêu dùng l?u ??ng theo t?ng công tr??ng s? mang th?i h?n ki?m ??nh d??i m?t n?m/l?n.
Nh?ng hình th?c ki?m ??nh máy nén khí
Tùy thu?c vào t?ng lo?i máy nén khí mà hình th?c ki?m ??nh máy thay ??i cho thích h?p
Ki?m ??nh máy l?n ??u: Hình th?c ki?m ??nh yêu c?u mà b?t c? máy nào ?ang ho?t ??ng ??u ph?i qua b??c ki?m ??nh này. ?ây là hình th?c ki?m ??nh khi máy v?a m?i ch? t?o xong và chu?n b? ??a vào v?n hành ho?t ??ng. Trong l?n ki?m ??nh này, máy nén khí s? ph?i tr?i qua các b??c ki?m ??nh ?? ngh? nh?: siêu thanh tuy?n ???ng hàn, siêu thanh b? dày, th? th?y l?c, th? kín, th? v?n hành. L?n ki?m ??nh này là quan tr?ng nh?t ??i có máy nén khí b?i vì n?u nh? ko ??t thì ti?n hành tu s?a gi?i quy?t ngay ví nh? n?ng v?i th? lo?i b?.??i v?i m?t s? máy nén khí s?n xu?t ? n??c ngoài và du nh?p vào n??c ta s? ch?ng ph?i th? th?y l?c và siêu âm tuy?n ???ng hàn, vì nh?ng s? li?u ch?m ti?n ?? ?ã ???c ghi trong biên b?n s?n xu?t c?a máy và ?ã ???c hãng phân ph?i ki?m ??nh tr??c khi du nh?p v? Vi?t Nam.
Ki?m ??nh máy ??nh kì: Hình th?c này ?? ngh? ??i có nh?ng máy ?ã h?t th?i kì ki?m ??nh l?n ??u mà v?n ho?t ??ng, theo quy ??nh ki?m ??nh ??i s? h?u máy nén áp su?t c?a nhà n??c, máy ph?i ti?n hành ki?m ??nh ??nh kì.
Ki?m ??nh máy b?t th??ng: ki?m ??nh b?t th??ng ???c ti?n hành khi máy nén khí ???c ?i l?i t? n?i này t?i n?i khác ?? v?n hành và v?i x?y ra hi?n t??ng va ch?m b?t th??ng có nh?ng v?t th? c?ng, khi?n máy b? bi?n d?ng, chúng ta ph?i ti?n hành ki?m ??nh b?t th??ng ?? bi?t ???c máy mang còn ho?t ??ng bình th??ng hay ko , ?? gi?m thi?u các hi?m nguy mang th? x?y ra. Ki?m ??nh th?t th??ng có th? ti?n hành ngay c? lúc máy v?n còn trong kho?ng th?i gian hi?u l?c ki?m ??nh l?n ??u hay ki?m ??nh ??nh kì.
Tr?t t? ki?m ??nh máy nén khí

Xem ngay v? ki?m ??nh bình khí nén t?i ?ây: https://kiemdinhsaigon.com/kiem-dinh-may-nen-khi

Ki?m ??nh bên ngoài: ? b??c này, ta dùng m?t th??ng ?? rà soát v? bên ngoài c?a máy nén khí xem bình hay máy có b? bi?n d?ng ch? nào hay không , l?p s?n ph? bên ngoài c?a máy còn m?i hay ?ã b? phai màu, v? bình còn dày ko , có b? g? sét hay ko . Sau ng?ng thi công?ây ta rà soát các trang b? b?o v? an toàn nh? máy mang còn van an toàn hay không, ??ng h? áp c?a máy s? h?u còn ho?t ??ng ???c ko . K? ??n, v? trí ??t máy v?i ???c t?t và an toàn hay không. B??c th?m ??nh bên ngoài này r?t quan tr?ng trong th?i k? ki?m ??nh máy nén khí, do ?ó , b??c này ???c nh?ng nhân viên ki?m ??nh th?c hi?n r?t nghiêm nh?t .
rà soát k? thu?t: Sau khi rà soát bên ngoài, chúng ta ti?n hành s? d?ng nh?ng v?t d?ng chuyên ngành ?? ki?m tra máy nh?: máy siêu âm b? dày, th??c k?p, máy ?o ?i?n tr? bí quy?t ?i?n, và 1 s? thi?t b? ?? ch?nh l?i van an toàn, ??ng h?, k?p chì…
Báo giá ki?m ??nh
?? nh?n ???c b?ng báo giá ki?m ??nh máy nén khí quý các b?n c?n ph?i ??a ch? tr?c ti?p v?i phòng ban kinh doanh ?? ???c t? v?n n?ng nhi?t##journal.issn##: 1946-1879