User Profile

luong dong

Bio Statement T?ng h?p nh?ng ?i?m báo trong gi?c m? th?y con tr?n  

Theo các nhà xo so mien bac : http://sxmb.vn cho hay, n?u b?n là ?àn ông  và m? th?y tr?n l?n ho?c b? tr?n qu?n quanh ng??i thì là ?i?m báo r?ng ?i?u mong ??c s?p thành hi?n th?c.
Chiêm bao th?y tr?n ?u?i theo mình là ?i?m báo d? v?i b?n, có th? b?n s? g?p k? ác mu?n ám h?i mình.
Vi?c ?i tìm l?i gi?i mã cho gi?c m? ?ã ???c nhi?u nhà khoa h?c và các chuyên gia v? não b?, chuyên gia tâm linh ti?n hành. M?i m?t nhà khoa h?c ??u có nh?ng quan ?i?m khác nhau ?? ??a ra l?i lý gi?i cho m?i gi?c m?. M?i gi?c m? ??u mang m?t ý ngh?a riêng bi?t, m?t ?i?m báo chính xác v? t??ng lai.

 

n?m m? th?y tr?nTheo các nhà  phân tích xshn : http://xsmb.vn cho hay ??ng bao gi? ?? các c?n mê d?t chúng ta ?i quá xa. ?ôi khi nh?ng gì khi m? là nh?ng hành ??ng ngoài ??i th?c mà ta ch?a k?p th?c hi?n hay s? vi?c ?ó b? ám ?nh trong ??u c?a ta quá nhi?u. Trong m?t s? tr??ng h?p, gi?c m? là ?i?m báo 1 ?i?u gì ?ó ? t??ng lai ho?c s?p s? ra. Tuy nhiên, không ph?i ?i?m báo nào c?ng s? x?y ra ?úng nh? trong gi?c m?, nên b?n ??ng quá lo l?ng khi mình n?m m? nhé.
M? th?y b? tr?n ?u?i và mình b? ch?y là ?i?m báo có ng??i ?ang ám h?i b?n. B?n c?n ?? phòng v?i nh?ng l?i n?nh hót. M? th?y tr?n qu?n ch?t vào ng??i là gia ?ình l?c ??c, s?p có chuy?n cãi vã này n? x?y ra. Khi m? th?y khoanh tròn n?m ? gi?a nhà ?i?m báo gia ?ình s? có ng??i b? ?au n?ng.
N?m m? th?y tr?n l?t da là k? thù c?a mình s? g?p b?t tr?c và b?n thân s? bình an.

 ##journal.issn##: 1946-1879