User Profile

Mr 123higxxxxlandxxx 123higxxxxlandxxx

Bio Statement

 

Nhung uu diem dich vu Tong dai VOICE IP FPT

 

VoIP FPT chinh la mot buoc tien lon trong cong nghe thong tin hien nay.VoIP cho phep nguoi dung co the truyen tieng noi qua Internet toi moi noi tren the gioi va khong phai tra cuoc vien thong.

===>> Xem them: https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?t=48637

- VoIP la cong nghe su dung giao thuc mang IP dua tren co so ha tang san co cua mang Internet. Day la mot ung dung dang duoc nhieu nguoi dung quan tam nhieu nhat hien nay tren toan the gioi, khong chi cac doanh nghiep ma ngay ca nhung nguoi dung ca nhan deu thich su dung no.

Dich vu Tong dai VOICE IP FPT co nhung uu diem gi?

Nhung uu diem dich vu Tong dai VOICE IP FPT

Chat luong, gia ca, thoi gian dap ung

- Chat luong thoai tot, toc do ket noi nhanh

- Gia cuoc tiet kiem

- Thu tuc trien khai don gian, thoi gian trien khai, lap dat dich vu nhanh ( 1 – 3 ngay) (dua tren ha tang san co phia khach hang CO IP tinh).

===>> Xem them: https://www.spreaker.com/user/kingfpt

Quan ly thuan tien:

- Duoc lua chon dau so dien thoai (Ma Vung) + 730X.XXXX

- Quy hoach thong nhat dau so: doanh nghiep co the quy hoach 1 so dien thoai duy nhat cho toan quoc, thuan tien cho khach hang giao dich va PR, quang cao cho cong ty

- Khach hang se duoc giu nguyen duoc dau so khi di doi, mo rong van phong

- Thong qua phan mem khach hang hoan toan co the de dang theo doi online chi tiet cac cuoc goi va cuoc phi phat sinh hang ngay

===>> Xem them: https://imgur.com/gallery/7UEHSS8

Nhieu uu diem vuot troi

Nang cao tinh bao mat cua he thong

- Khong lo lang ve viec bi trom cuoc hoac nghe len cac cuoc goi

- Gioi han cuoc: tranh tinh trang su dung vuot qua chi phi thoai

- On, Off chieu goi di quoc te theo yeu cau

Nhieu dich vu cao cap

Hosted PBX

Ip centrex

Call center

Contact center

Teleconference

Nhung loi ich ma dich vu tong dai 1900 mang lai

- Doanh nghiep cua ban se tro nen chuyen nghiep hon khi cham soc khach hang voi viec so huu mot dau so de nho.

- Khi co nhieu khach hang goi den tong dai se chuyen huong duoc cac cuoc goi, giup cho so dien thoai duong day nong cua doanh nghiep khong bi roi vao tinh trang tac nghen.

- Khi khach hang co nhu cau goi dien den se duoc chuyen huong toi cac phong ban, chi nhanh phu hop voi yeu cau cua ho ma khong mat thoi gian de goi lai.

- Uu diem nua do la doanh nghiep chi can quan ly duy nhat mot so dien thoai.

- Ben canh do la kha nang ghi am cuoc goi se rat thuan tien cho nguoi quan ly giam sat chat luong.

- Co the gui tin nhan truc tiep den khach hang.

===>> Xem them: http://congtyfpttelecom.over-blog.com/khuyen-mai-lap-mang-cap-quang-va-truyen-hinh-fpt-tai-hai-phong##journal.issn##: 1946-1879