User Profile

jeamuaka jeamuaka

Bio Statement

Qùa t?ng b?n trai có th? là m?t chuy?n du m?c ? Bi?n Long H?i là ?i?m ??n không th? b? qua khi t?i du l?ch V?ng Tàu b?i b?c tranh thiên nhiên hoang s? tuy?t ??p s? níu chân du khách. Khí h?u ? Long H?i mát m? quanh n?m nên b?n có th? t?i b?t c? khi nào. N??c bi?n ? ?ây trong xanh và bao quanh bi?n là nh?ng d?i núi hay r?ng hoa anh ?ào khoe s?c. ??c bi?t, bi?n Long H?i r?t s?n h?i s?n t??i ngon giá r?. ch?c h?n ?ây là ?i?u tuy?t v?i gian d? nh?t mà tôi t?ng th?y ch?c h?n r?ng b?n trai vô cùng thích thú cho mà xem  

 ##journal.issn##: 1946-1879