User Profile

qwecii qwecii

Affiliation 2002
Bio Statement

6 – So sánh dung l??ng pin c?a Blackberry Keyone v?i Priv

Dung l??ng pin c?a m?t chi?c ?i?n tho?i là v?n ?? mà r?t nhi?u ng??i dùng quan tâm tr??c khi quy?t ??nh mua máy. M?t s? ng??i dùng có yêu c?u công vi?c cao th??ng ph?i s? d?ng máy có dung l??ng pin l?n. V?i Blackberry Keyone, ng??i dùng có th? hoàn toàn yên tâm v?i dung l??ng pin kh?ng ???c trang b? trên máy. Bài vi?t sau ?ây s? ?ánh giá só sánh dung l??ng pin c?a Blackberry Keyone so v?i Priv ?? ng??i dùng d? dàng so sánh.

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/28997

1.     Dung l??ng pin

-         Blackberry Keyone

S? d?ng dung l??ng pin 3500 mAh, Blackberry KeyOne chotot v?i thi?t k? màn hình v?a ph?i giúp ??t ??n ??nh cao nh?t v? th?i l??ng pin so v?i các dòng ?i?n tho?i khác k? c? iphone 7 plus. ?u ?i?m này giúp Blackberry KeyOne thêm m?t ?i?m c?ng n?a trong ?ánh giá c?a ng??i dùng ?i?n tho?i hi?n nay. Blackberry KeyOne còn ???c trang b? s?c nhanh cho phép s?c ???c 80% pin trong vòng 30 phút.

https://ecastats.uneca.org/acsweb/cr/UserProfile/tabid/866/userId/644975/language/en-US/Default.aspx

-         Blackberry Priv

??ng sau Blackberry KeyOne khi s? h?u th?i l??ng pin kh?ng, Blackberry Priv giúp ng??i dùng có th? tho?i mái l??t web, xem phim, nghe nh?c… trên máy su?t 1 ngày dài mà không lo h?t pin. V?i dung l??ng pin lên ??n 3410mAh, Blackberry Priv th?c s? tr? thành s?n ph?m ?i?n tho?i duy nh?t mang ??n b??c ngo?t ?n t??ng cho Blackberry tr??c khi Blackberry KeyOne ?à n?ng ra ??i.

2.     Tính n?ng b?o m?t

?ây chính là tính n?ng ??c tr?ng nh?t mà b?t c? dòng ?i?n tho?i Blackberry nào c?ng s? h?u, Keyone và Priv không n?m ngoài ?i?u này. ?ây là ?u ?i?m n?i b?t khó có ??i th? nào sánh k?p. Công ngh? DTEK trên dòng máy này cho phép ch?n ?oán các nguy hi?m ti?m tàng và ??a ra các gi?i pháp ng?n ch?n r?i ro cho ng??i dùng. ?ây chính là lí do vì sao nhi?u nguyên th? qu?c gia l?a ch?n Blackberry Keyone hcm ?? s? d?ng và ?ây c?ng chính là m?u ?i?n tho?i mà ??i t??ng khách hàng là doanh nhân luôn h??ng ??n.

image007

Blackberry Keyone ch?y h? ?i?u hành Android 7.1.1 trong khi Priv l?i d?a trên Android 6 và kh? n?ng s? không có b?n c?p nh?t 7.0 nào cho chi?c ?i?n tho?i thông minh s? h?u bàn phím tr??t này. Tuy v?y, khi s? d?ng hai dòng máy này, ng??i dung s? c?m th?y các tr?i nghi?m không khác nhau bao nhiêu tr? vi?c Blackberry Keyone nhanh h?n, có h? tr? nhi?u ?ng d?ng h?n so v?i Blackberry Priv.

 Trên ?ây là nh?ng so sánh chi ti?t nh?t v? dung l??ng pin c?a hai dòng ?i?n tho?i cao c?p c?a hãng ?i?n tho?i ?ình ?ám th? gi?i Blackberry Keyone xách tay. V?i nh?ng thông tin chúng tôi ??a ra ? trên hi v?ng s? giúp ng??i dùng ?i?n tho?i có l?a ch?n ?úng ??n và phù h?p nh?t cho b?n thân mình.

http://www.sccaforums.com/user-profile/userid/58820##journal.issn##: 1946-1879