User Profile

##user.profile.profileImage##

Trung Tâm Tiê?ng Ha?n Hanbee

Bio Statement

Hi?n nay, vi?c ?i du h?c ngh? ? Hàn Qu?c d?n tr? nên ph? bi?n và ?ang là xu h??ng ???c nhi?u b?n tr? quan tâm. ?? ch?n ???c các tr??ng du h?c ngh? ? Hàn Qu?c có ch?t l??ng ???c ?ánh giá t?t nh?t, du h?c sinh ph?i tìm hi?u và l?a ch?n m?t cách k? càng. Vì v?y, m?i b?n ??c tham kh?o thêm bên d??i c?a Hanbee viet ? ?ây  ?? hi?u rõ v? các tr??ng h?n.

1. Tr??ng Cao ??ng Busan Kyungang

??t t?i thành ph? Busan, tr??ng cao ??ng ???c thành l?p vào n?m 1977 và ??n nay, tr? thành m?t trong nh?ng tr??ng cao ??ng d?y ngh? ch?t l??ng và uy tín nh?t t?i Hàn Qu?c.

Thông tin liên h?:

  • ??a ch?: 277-4 Yeonsan-dong, Yeonje-gu, Busan, Hàn Qu?c

  • ?i?n tho?i: +82 51-850-1000

Các du h?c sinh ??ng ký h?c ngh? t?i tr??ng, s? ???c gi?ng d?y và h?c t?p v?i nh?ng ch??ng trình t?t nh?t, các gi?ng viên gi?i, nhi?t tình và giàu kinh nghi?m. ??ng th?i c? s? v?t ch?t t?i tr??ng r?t ??y ??, hi?n ??i và nhi?u máy móc, ?? sinh viên có môi tr??ng th?c hành nâng cao k? n?ng t?i ?u.

Tr??ng Cao ??ng Busan Kyungang

2. Tr??ng Cao ??ng ngh? Gumi

??t t?i thành ph? Gumi c?a Hàn Qu?c, tr??ng thành l?p vào n?m 1988 và ??n nay ?ã có h?n 30 n?m ?ào t?o ngu?n nhân l?c cho t?p ?oàn SamSung.

Thông tin liên h?:

  • ??a ch?: 407 Bugok-dong, Gumi, Gyeongsangbuk-do, Hàn Qu?c

  • ?i?n tho?i: +82 54-440-1114

Có h?n 30% sinh viên sau khi t?t nghi?p ???c nh?n vào làm vi?c t?i t?p ?oàn SamSung v?i m?c l??ng h?p d?n. Vì v?y mà nhi?u b?n sinh viên l?a ch?n ?i du h?c ngh? t?i tr??ng này.

??ng th?i nh? chuyên t?o ngu?n nhân l?c gi?i cho SamSung, nên tr??ng ???c t?p ?oàn tài tr? r?t nhi?u, giúp c? s? v?t ch?t luôn ??y ?? và hi?n ??i, cùng v?i ??i ng? gi?ng viên gi?i và nhi?u kinh nghi?m.

Tr??ng cao ??ng ngh? Gumi

3. Tr??ng Cao ??ng ngh? Taekyeung

???c t?a l?c t?i thành ph? công nghi?p Kyungsan l?n c?a Hàn Qu?c, vì v?y nhi?u du h?c sinh theo h?c t?i tr??ng s? có c? h?i th?c hành t?i nhi?u công ty. ??ng th?i t?o nhi?u ?i?u ki?n th?c t?p và tìm ki?m vi?c làm d? dàng sau khi t?t nghi?p.

Thông tin liên h?:

  • ??a ch?: S? 24 Danbuk-ri, Jain-myeon, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Korea

  • ?i?n tho?i: +82 53-850-1000

C? s? v?t ch?t t?i tr??ng luôn ??ng hàng ??u v?i nhi?u trang thi?t b? và máy móc hi?n ??i. ??ng th?i luôn có gi?ng viên nhi?t tình, t?n tâm và h? tr? h?t mình ?? sinh viên n?m ???c ki?n th?c chuyên ngành t?t nh?t.

Tr??ng Cao ??ng ngh? Taekyeung

4. Tr??ng Cao ??ng Kimpo

Tr??ng cao ??ng Kimpo ???c thành l?p vào n?m 1996 và r?t n?i ti?ng là tr??ng ?ang s? h?u c? s? v?t ch?t hi?n ??i, c?ng nh? có môi tr??ng ?ào t?o giáo d?c ch?t l??ng hàng ??u.

Thông tin liên h?:

  • ??a ch?: 97 Gimpodaehak-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do.

Tr??ng luôn ?ào t?o môi tr??ng sinh s?ng và h?c t?p thu?n l?i trong su?t quá trình ?ào t?o cho du h?c sinh. S? thu hút c?a tr??ng không ch? nh? th?, mà còn b?i các sinh viên sau khi t?t nghi?p ??u có t? l? ???c nh?n vào làm r?t cao và thu?c top cao nh?t ? Hàn Qu?c.


Tr??ng cao ??ng  ngh? Kimpo

5. Tr??ng Cao ??ng Ngh? Thu?t ?i?n ?nh KongChu

Tr??ng cao ??ng ngh? thu?t ?i?n ?nh KongChu là m?t trong nh?ng tr??ng có s? ?ào t?o chuyên sâu cho nh?ng du h?c sinh ham mê ngành ngh? thu?t. H?u h?t các sinh viên ???c ?ào t?o t?i tr??ng có t? l? xin ???c vi?c làm ngay sau khi t?t nghi?p khá cao. Chính vì th? mà có r?t nhi?u du h?c sinh, trong ?ó có Vi?t Nam ??ng ký và mong mu?n theo h?c t?i tr??ng.

??ng th?i, c? s? v?t ch?t t?i tr??ng cùng v?i trang thi?t b? luôn ??y ?? và hi?n ??i. Các gi?ng viên ??u có nhi?u kinh nghi?m trong ngành ngh? thu?t và k? n?ng gi?ng d?y cao.

Tr??ng luôn h? tr? và t?o nhi?u c? h?i luy?n t?p k? n?ng trong th?c ti?n ?? nâng cao k? thu?t. Bên c?nh ?ó, vào nh?ng k? ngh? và th?c t?p, tr??ng s? h? tr? ?? sinh viên ???c nh?n vào làm th?i v? trong th?i gian ng?n.

Tr??ng Cao ??ng Ngh? Thu?t ?i?n ?nh KongChu


Ngoài nh?ng ngôi tr??ng này ra thì các b?n còn r?t nhi?u l?a ch?n khác tùy theo n?ng l?c, ?i?u ki?n gia ?ình c?ng nh? s? thích c?a b?n thân. T?i các trung tâm t? v?n ch?n tr??ng du h?c hàn qu?c ?à n?ng luôn có t? v?n mi?n phí ch?n tr??ng, các b?n có th? liên h? ?? có thêm thông tin.

Trên ?ây là các tr??ng du h?c ngh? ? Hàn Qu?c ???c nhi?u du h?c sinh l?a ch?n nh?t. Mong r?ng s? giúp b?n ??c tìm hi?u và bi?t thêm nhi?u thông tin h?u ích ?? l?a ch?n ???c tr??ng phù h?p nh?t. Chúc các b?n nhanh chóng ??t ???c ??c m? và thu?n l?i h?c t?p khi ??n Hàn Qu?c.


Tìm hi?u thêm v? trung tam day tieng han giao tiep tai da nang


##journal.issn##: 1946-1879