User Profile

##user.profile.profileImage##

mohinh kientruc

Bio Statement

Quy mô nào cho mô hình ki?n trúc

Chúng ta th??ng th?y m?i mô hình ki?n trúc ???c tr?ng bày ? các h?i ch?, tri?n lãm hay các công ty ??a ?c th??ng có chú thích t? l? 1/1000 hay 1/2000….?ó chính là t? l? c?a mô hình so v?i công trình th?t s? ???c xây d?ng. Tùy vào yêu c?u c?a ch? ??u t? và d? án th?c t?, các công ty mô hình ki?n trúc s? làm mô hình ki?n trúc có t? l? khác nhau. Chúng ta th??ng th?y, ? nh?ng tr??ng h?p mô hình nhà ??p quy ho?ch ?ô th? s? có t? l? so v?i th?c t? lên ??n con s? hàng nghìn. B?i lo?i mô hình này ???c th? hi?n m?t cách t?ng th?, không c?n th?c hi?n rõ ràng t?ng ???ng nét và chi ti?t xây d?ng. V?i t? l? này, nhìn vào mô hình chúng ta s? th?y ???c toàn c?nh c?a c? m?t khu quy ho?ch, các b? m?t ti?p giáp hay v? trí ??a lý c?a khu v?c. Trong nh?ng tr??ng h?p làm mô hình ki?n trúc c?n h? hay bi?t th? thì t? l? s? khác r?t nhi?u. Làm mô hình ki?n trúc c?n h? là cách ?? th? hi?n cho ??n v? thi công th?y ???c t?ng ???ng nét thi?t k? và màu s?c c?a công trình m?t cách rõ ràng, chi ti?t. Vì v?y, t? l? này th??ng ? con s? hàng tr?m hay hàng ch?c và chúng ta nhìn rõ t?ng thi?t k? dù nh? nh?t trong mô hình. Liên quan: https://medium.com/@mohinhkientrucviet.com/mo-hinh-kien-truc-viet-27eec18c1cf6 Hình ?nh:

T? l? này không ph?i do ch? ??u t? hay công ty mô hình ki?n trúc quy?t ??nh mà nó ???c th?c hi?n trên c? s? nghiên c?u, th?ng nh?t c?a các bên. T? s? th?a thu?n v? k?t c?u, ch?t li?u, kinh phí và hình th?c th? hi?n s? có quy?t ??nh cu?i cùng cho các t? l?. ?ây chính là con s? vô cùng quan tr?ng ?? quy?t ??nh s? thành công c?a mô hình. Xem thêm: lam mo hinh chung cu Trên ?ây chính là nh?ng thông tin v? quy mô c?a mô hình. Thi?t ngh?, nh?ng thông tin này th?c s? h?u ích cho nh?ng ai ?ang có nhu c?u làm m?t mô hình ki?n trúc. C?n có m?t s? th?ng nh?t và xác ??nh rõ ràng ?? ??a ra t? l? h?p lý cho mô hình mà mình th?c hi?n. lam mo hinh kien truc tai ha noi##journal.issn##: 1946-1879