User Profile

Ph??c Thành Honda

Bio Statement

Honda City 2018 th?ng hoa v? doanh thu, top 4 xe bán ch?y trên th? tr??ng Vi?t Nam tháng 3/2018

 

          Theo ghi nh?n c?a m?t s? trang thông tin uy tín v? xe, trong tháng 3/2018, dòng xe City c?a hãng Honda ti?p t?c ghi d?u ?n v?i vi?c tr? thành top 4 xe ô tô bán ch?y trong tháng t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Trong ?i?u ki?n s?c mua ô tô c?a ng??i Vi?t Nam ch? m?i ?ang trên ?à ph?c h?i ch?m rãi do “cái h?n” ??n t? vi?c mua xe nh?p kh?u giá r? t? th? tr??ng ASEAN v?n ?ang khá mông lung, thành công c?a City v?i s? l??ng 850 chi?c xe ???c bán ra là m?t thành qu? ?áng ghi nh?n.

 

          Cùng xu?t hi?n v?i Honda City trong b?ng x?p h?ng tháng 3 này là nh?ng ??i th? khá quen thu?c nh?: Toyota Vios, Toyota Innova, KIA Morning,… Các báo cáo t? các c? quan ch?c n?ng cho bi?t l??ng xe trong n??c và nh?p kh?u ??u có s? t?ng cao so v?i thàng tr??c. T? l? xe l?p ráp trong n??c t?ng 76% ??t 18.777 chi?c; xe nh?p kh?u nguyên chi?c t?ng 37% ??t 2.350 chi?c.

??ng ký lái th? t?i https://vi-vn.facebook.com/phuocthanhhondahcm/

 

          Trong s? ?i lên tr? l?i c?a th? tr??ng ô tô, Honda City v?n ???c xem là m?t b??c phát tri?n th?ng hoa c?a Honda Vi?t Nam. M?u xe Senda h?ng B này ?ã liên t?c có s? doanh thu t?ng d?n ??u ? m?c ?? cao trong su?t 3 tháng ??u n?m 2018, c? th? t?ng 356 xe so v?i doanh s? tháng 02.2018. ?i?u này ch?ng minh ph?n nào m?c ?? tin c?y ngày càng cao c?a ng??i tiêu dùng v?i m?u xe chuyên d?ng cho các m?c ?ích c?a gia ?ình, cá nhân c?a Honda. D??i ?ây, Honda Ph??c Thành – ??i lý Honda ô tô l?n nh?t TP.HCM s? gi?i thi?u m?t s? ?i?m n?i b?t c?a dòng xe “con c?ng” này c?a hãng xe x? s? M?t tr?i m?c.

 

          V? ngo?i th?t, Honda City 2018 ?n ?i?m v?i khách hàng b?ng v? ngoài “b?nh bao” nh? m?t chàng trai th? thao, n?ng ??ng và thông minh. Thi?t k? ?ôi cánh ??t h?u c?a Honda ti?p t?c ???c các nhà thi?t k? hòa ph?i tinh t? vào Honda City. Ph?n ??u xe c?a Honda City thu hút ng??i nhìn v?i ?p m?t ca l?ng m? crom hình ?ôi cánh v?ng chãi. C?m ?èn tr??c LED thi?t k? hi?n ??i v?i ?i?m nhân là d?i ?èn LED ch?y ban ngày ?i chung v? t?ng th? thi?t k? t?o nên khí ch?t tr? trung, bay cao cho Honda City. Ph?n thân xe v?i nh?ng ???ng d?p táo b?o d?c thân xe t?o nét d?t khoác, m?nh m? cho thi?t k?. La-z?ng xe mang phong cách th? thao ??m nét, mang s?c m?nh v??t tr?i ??a xe th?ng ti?n trên m?i cung ???ng. V? sang tr?ng c?a Honda City còn ???c nh?n nhá m?t cách ??y tinh t? b?ng tay n?m c?a m? crom sáng bóng trau chu?t. M?t trong nh?ng ?i?m ??c ?áo c?a dòng xe này là ?ng-ten vây cá m?p phía mui xe, t?o cho ng??i nhìn c?m giác chi?c xe d?ng mãnh b?ng qua sóng gió.

          N?i th?t bên trong Honda City ???c ?ánh giá là khoáng ??t và ti?n nghi, thích h?p cho nhi?u m?c ?ích s? d?ng khác nhau. ??ng th?i, các nhà thi?t k? c?a Honda còn tinh t? t?o cho ng??i lái c?m giác sang tr?ng ??y h??ng th? khi ng?i sau vô-l?ng. Không gian n?i th?t c?a Honda City khá r?ng so v?i khi nhìn t? bên ngoài. Các hàng gh? ???c trang b? v?i kho?ng ?? chân r?ng rãi, các gh? có th? g?p linh ho?t nhi?u chi?u và thông toàn v?i c?p sau giúp ti?n ích ???c nâng lên m?c cao nh?t. H? th?ng audio c?a xe ???c hi?n th? b?ng màn hình c?m ?ng inch ?ã ch?c n?ng có th? k?t n?i smartphone qua c?ng HDMI, USB ho?c bluetooth. Honda còn trang b? cho City h? th?ng âm thanh 8 s?ng ??ng, t?o c?m giác âm thanh s?ng ??ng trên m?i hành trình. Các ti?n ích nh? l? khác c?ng ???c ??u tu ch?n chu, h??ng ??n m?c ?ích tho?i mái nh?t cho ng??i dùng.

 

          H? th?ng an toàn c?a Honda City 2018 c?ng là m?t ?i?m c?ng v??t tr?i v?i công ngh? an toàn ch? ??ng và b? ??ng hoàn h?o, giúp b?n t? tin ti?n v? phía tr??c. Trong các tr??ng h?p va ch?m, h? th?ng 6 túi khi ?u vi?c ??m b?o an toàn t?i ?u cho ng??i dùng. Các h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh, phân b? l?c phanh ?i?n t? và h? tr? phanh kh?n c?p ??m b?o ng??i lái có th? x? lý m?i tình hu?ng tiêu c?c m?t cách linh ho?t. Khung xe ???c thi?t k? d?ng khung h?p thu l?c an toàn G-CON s? d?ng thép có ?? c?ng cao và tích h?p c?u trúc ACE (Advanced Compatibility Engineering – K? thu?t t??ng thích tiên ti?n) giúp m?i xung l?c ???c gi?m thi?u t?i ?a và h?n ch? ??n m?c th?p nh?t nguy c? ch?n th??ng c?a ng??i ng?i xe.

Tham kh?o Honda Jazz 2018 t?i Honda Phuoc Thanh

 

          V? ??ng c?, Honda City trang b? ??ng c? 1.5L i-CTEC SOHC ?i?u khi?n van bi?n thiên ?i?n t? mang l?i s?c m?nh v??t tr?i, thách th?c các dòng xe cùng phân khúc. H?p s? t? ??ng vô c?p (CVT) giuso chuy?n ??ng m??t mà, êm ái và không còn c?m giác h?ng/gi?t khi chuy?n s?. Các tính n?ng c?a CTV ph?i h?p v?i ??ng c? m?nh m? giúp b?n có th? tr?ng v?n t?n h??ng Honda City nh? m?t chi?c xe th? thao th?c th?. Bên c?nh ?ó, Honda còn trang b? cho Honda City h? th?ng ti?t ki?m nhiên li?u thông minh, ??m b?o cho b?n nh?ng ch?ng ???ng b?t t?n.

 Tham kh?o xe Honda Jazz 2018 t?i https://www.linkedin.com/pulse/honda-jazz-rs-tr?ng-tinh-t?-?ã-c?p-b?n-t?i-oto-ph??c-thành-honda

          V?i nh?ng ?i?m ?u vi?c t? n?i ngo?i th?t, ??n ?? an toàn c?ng nh? s?c m?nh v??t tr?i c?a ??ng c?, Honda City th?t s? là l?a ch?n hoàn h?o cho ng??i yêu xe.

 

?? bi?t thêm chi ti?t và tr?i nghi?m th?c t? s?n ph?m vui lòng liên h? Honda Ph??c Thành – ??i lý Honda Ôtô l?n nh?t mi?n Nam.

?i?n tho?i: 0901 030 030.##journal.issn##: 1946-1879