User Profile

le huyen2

Bio Statement

Liên t?c thay ??i m?u mã  giày xe máy An Tâm, duy ch? có ??c quy?n bên công ty này h?t m?c " ch?t l??ng" t? th?i tr? ??n t?n bây gi?.


?ó chính là giày xe máy an tâm mang chân ch?ng mà h?u nh? s? ki?n nào m?i ng??i ?ang ?eo nó. C? dê có ý ngh?a vô cùng cho t?t c? m?i ng??i vì nó có r?t nhi?u công d?ng nh? giúp cho n?n nhà không b? tr?y x??c, tránh b? bong tróc móng chân.


Ngoài gu màu ?en ?? s?c s?, công ty An Tâm còn có nhi?u ch?c n?ng làm nên phong cách th?i trang không th? tr?n l?n.


Ch? m?c ?úng m?t ki?u giày chân ch?ng su?t m?y ch?c n?m, m?i ng??i v?n ???c nh?n xét  style xu?t s?c h?n h?n Công n??ng Meghan. Không ch? màu ?en m?i m? và n?i b?t, nh?ng màu ?en d? ?ánh và trung tính m?i là s? l?a ch?n c?a các cánh ?àn ông ?a chu?ng.


Cùng v?i phong cách thanh l?ch g?n gàng, ??n gi?n mà sang tr?ng dành các nhân viên bán hàng onl khác  quá c? Diana, giày b?c chân ch?ng và Meghan Markle... luôn có m?t nhân viên ph?c v? g?n gàng không s?c s? ch?m sóc r?t t?n tình. Nhân viên An Tâm  n?i b?n b?t ?y không ai khác chính là bao chân ch?ng - ?áng yêu nh?t trong các lo?i b?c khác. Ng??i khách h?n 20 n?m luôn khoác lên mình giày xe máy màu ?en k? t? khi còn là nh?ng chi?c xe th??ng cho ??n khi tr? thành ng??i kinh doanh giàu có v?n s? d?ng cái b?c chân ch?ng cho m?y chi?c xe g?n bó trong cu?c ??i anh ?y.


Tuy ?ã ngoài 30 tu?i, vóc dáng các nhân viên c?ng nh? nh?n v?y mà ch?a bao gi? bà b? " giày xe máy An Tâm" tr??c các khách m?i trong s? ki?n.

M?i lo?i duy nh?t m?t gam màu, ch? m?t gam màu ?en  t? r?c r? ??n n?n nã, nhi?u khi c? chi?c ô che n?ng che m?a mang tên giày An Tâm c?ng ch?n xuy?t tông v?i  trang ph?c c?a b?c xe máy.


?ó là b?c g?n vào chân ch?ng xe máy nhi?u lo?i, món ph? ki?n này ?ã tr? thành 1  trong nh?ng món ?? mang tính bi?u t??ng nh?t cho m?i ng??i. ?ây là món ?? r?t quan tr?ng cho m?i ng??i - khi khánh hàng ch? m?i bi?t ??n s?n ph?m l?n ??u tiên. Và ngay c? ??n khi h? ngoài 40 tu?i, bao chân ch?ng v?n ???c khá nhi?u ng??i yêu thích ?eo th??ng xuyên ?? th? hi?n lòng thành kính v?i ng??i cha quá c? .


??c bi?t là nh?ng mi?ng lót chân ch?ng xe máy trong khi khách có nhi?u lo?i xe sang tr?ng, quý phái nh?ng khách v?n ??c bi?t ?u ái ch?t l??ng ng?c trai mà ng??i cha quá c? ?ã dành t?ng cho khách t? ngày bé. Bà ch?n cho mình m?t thi?t k? nh?a PVC n?n nã, sang tr?ng và không quên ?eo b?c xe máy An Tâm chuy?n ng?c trai c?a mình.


Dù m?c ?? s?c s? hay n?n nã thì khách hàng c?ng tô ?i?m cho phong cách riêng mình b?ng c? dê ch?ng r? sét chuy?n ng?c trai tinh gi?n. Càng là nh?ng n?i sang tr?ng, khách  l?i càng ?u ái dùng ??n nó h?n. R?i c?a hàng An Tâm c?ng không ngo?i l?, b? nh?a PVC cao c?p cùng chu?i c? dê sang tr?ng, v? ngoài n?i b?t c?a b?c khi?n chi?c xe không th? nào r?i m?t.##journal.issn##: 1946-1879