User Profile

##user.profile.profileImage##

jongaphuong wedding

Bio Statement

Mu?n ??p trong ngày c??i nên bi?t 4 xu h??ng trang ?i?m mà nàng thích game chia s?


Ngày tr?ng ??i c?a cu?c ??i mình ch?c h?n ch? em nào c?ng ch?m chút t?ng ly t?ng tý 1 t? váy vóc, hoa c??i, ph? ki?n cài tóc c?… thì quan tr?ng nh?t có l? v?n là xu h??ng trang ?i?m quy?t ??nh ??n s? thi?t tha yêu ki?u c?a các nàng dâu. V?y trang ?i?m cô dâu ? ?âu là s? ??p nh?t? ?ây là câu h?i ??t ra c?a các cô dâu b?i ai c?ng mu?n mình s? th?t l?ng l?y kiêu sa trong trong ngày tr?ng ??i c?a mình. ??ng b?n kho?n lo l?ng vì b?n có th? tìm ??n Jong A Ph??ng ?ây là 1 ??a ch? trang ?i?m cô dâu uy tín chuyên nghi?p ?ã làm hài lòng h?u h?t các cô dâu khi ??n ?ây.


Jong A Ph??ng  là 1 studio luôn b?t k?p các xu th? t? ch?p hình c??i t?i makeup cô dâu luôn ?i ??u trong phong trào c?p nh?t các xu h??ng makeup cô dâu m?i nh?t, các m?u váy c??i m?i nh?t. V?y nên ?ây là ??a ?i?m ???c các cô dâu tin t??ng l?a ch?n ch?p ?nh c??i ? ?à n?ng ch? nào ??p.


Bài vi?t này s? giúp b?n c?p nh?t 4 xu h??ng trang ?i?m làm mê m?t các cô dâu hi?n nay.


  1. Trang ?i?m cô dâu theo phong cách c? ?i?n.

Th?i ??i phát tri?n r?i chính vì v?y mà b?n nên t?p quên ?i l?i trang ?i?m dày c?m hàng ch?c l?p ph?n và thay vào ?ó là l?i trang ?i?m nh? nhàng làm sáng da giúp da m?n màng h?n. N?u các cô dâu không may m?n có 1 làn da b? m?n, thâm, tàn nhang, ??i m?i thì b? sung thêm ph?n lót kem che khuy?t ?i?m ?? che b?t khuy?t ?i?m trên khuôn m?t. Trau chu?t k? l??ng các ?i?m nh? chân mày, m?t, môi t?t c? ??u nghiêng v? các tone l?nh ?? t?ng thêm ph?n c? ?i?n phong cách h?i khác l? nh?ng c?c k? quy?n r? cho cô dâu.


2. Trang ?i?m cô dâu theo phong cách d?u dàng.

T? x?a ??n nay trong ti?m th?c c?a chúng ta cô dâu luôn là ng??i mang hình ?nh d?u dàng, xinh ??p m?t cách t? nhiên, nàng dâu không c?n ph?i trang ?i?m quá c?u kì hay làm tóc quá l? lên mà ch? c?n ?i?m xuy?n m?t vài nét n?i b?t là cô dâu ?ã r?t duyên dáng xinh ??p r?i. M?t mái tóc búi nh? ??n gi?n k?t h?p v?i layout trang ?i?m nh? nhàng s? cho chúng ta ng?m nhìn l?i cô dâu tu?i th? m?t cô dâu trong sáng, d?u dàng và hi?n h?u. Nên chú ý t?i ?ôi m?t nên trang ?i?m tone sáng nh? nhàng ??ng nên làm l? ?ôi m?t ph?n m?t màu ??m trông cô dâu s? r?t ác và r?t d? ?i xa hình t??ng ta ?ang h??ng t?i.


3. Trang ?i?m cô dâu phong cách lãng m?n.

?? bi?n hóa thành m?t cô dâu c? tích ch? c?n m?t chút má h?ng, m?t ?ôi m?t m? màng v?i lens khói xám và m?t ?ôi môi ?? san hô quy?n r?. ?? theo phong cách trang ?i?m này nên t?n d?ng các tone màu ?m ? các góc m?t ?? hô bi?n cô dâu ??p m?t v? ??p trong sáng, lãng m?n thu hút m?i ánh nhìn ?? v?.


4. Trang ?i?m cô dâu theo phong cách có nh? không.

?ây là phong cách trang ?i?m ???c nhi?u cô dâu theo ?u?i “có nh? không, không mà có” là chiêu th?c ?ánh l?a th? giác ng??i nhìn. Có trang ?i?m nh?ng t?t c? ??u m?ng và r?t m?, nhìn l??t qua nh? ki?u cô dâu ?? m?t m?c ?? tham d? l? c??i. ?ây là xu h??ng làm ?iên ??o các cô dâu tr? trong vòng 2 n?m tr? l?i ?ây, các cô dâu không còn bê lên m?t 1 tá ph?n nh? tr??c mà nay l?i phong cách nh? 1 n? th?n b??c ra t? th?n tho?i v?i tone màu nude ?i?m nh?n là các vòng hòa, ki?u tóc các trang s?c ?n t??ng. V?i phong cách trang ?i?m này cô dâu s? không b? già ?i nh? l?i trang ?i?m cô dâu c?.

??c thêm v? giá ch?p ?nh c??i ngo?i c?nh ?à n?ng - jongaphuongwedding.com##journal.issn##: 1946-1879