User Profile

##user.profile.profileImage##

Thiet Ke Vang

Bio Statement

Ch?p ?nh c??i ?à N?ng cùng ng??i b?n ??ng hành Mimosa Wedding Studio s? giúp các c?p ?ôi có ???c b? ?nh c??i ?n t??ng và hài lòng nh?t. Các trang thi?t b?, máy móc t?i Elena Wedding Studio ???c ??u t? m?t cách hi?n ??i nh?t giúp l?u l?i nh?ng kho?nh kh?c h?nh phúc, nh?ng giây phút r?ng r? nh?t c?a cô dâu chú r?. ??i ng? ê kip, nhân viên chuyên nghi?p, ???c ?ào t?o bài b?n và nhi?u n?m kinh nghi?m s? mang t?i s? hoàn m? trong cu?n album ?nh c??i c?a các c?p ?ôi.

Nói ??n review studio ch?p ?nh c??i ?à N?ng, thì Mai Wedding ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng studio ch?p ?nh c??i ??ng c?p và chuyên nghi?p nh?t. HongKong Wedding Center là m?t trong nh?ng ??a ?i?m ch?p ?nh c??i ??p ? ?à N?ng, khá n?i ti?ng và ???c nhi?u khách hàng bi?t ??n. Ngày c??i luôn là s? ki?n quan tr?ng nh?t c?a ??i ng??i, v?y nên không có lý do gì ?? b?n ph?i ch?p nh?n m?t b? ?nh c??i nhàm chán và nh?t nh?o c?. Hãy th? tham kh?o 10 studio n?i ti?ng nói trên n?u b?n ?ã và ?ang sinh s?ng ho?c có ý mu?n ch?n ?à N?ng là n?i th?c hi?n ?nh c??i cho mình.

Là m?t studio theo phong cách truy?n th?ng và khá n?i ti?ng t?i ?à N?ng, nh?ng b? ?nh c??i ??n t? ??p + Wedding luôn mang h?i h??ng c? ?i?n và bình d?. ??c bi?t tay ngh? c?a nh?ng photoshop t?i ?ây r?t cao, ??m b?o ?em l?i nh?ng b?c ?nh lung linh theo ý c?a b?n. Ch?p ?nh c??i ngoài tr?i ?ang ???c ?ông ??o các b?n tr? yêu thích do hình th?c ch?p ?nh ki?u này s? th? hi?n ???c s? t? nhiên c?a ng??i ch?p cùng v?i ?ó là các ??a ?i?m n?i b?t và lãng m?n s? làm cho nh?ng b?c hình tr? nên ?n t??ng h?n. Thung l?ng Yên Retreat là ??a ?i?m ch?p ?nh c??i m?i ???c 'bóc tem' n?m cách trung tâm thành ph? ?à N?ng không xa, dành cho nh?ng cô dâu chú r? yêu thích ch?p ngo?i c?nh, g?n g?i v?i thiên nhiên.

See more : chup anh cuoi da nang

B?t c? n?i nào b?n mu?n ??n, dù là ??nh S?n Trà hay H?i Vân s?n hùng v?, dù v??t bi?n t?i Lý S?n hoang s? hay l?c gi?a khung c?nh ??m ch?t quý t?c âu châu c?a Bà Nà, ch?p ?nh c??i ??p ?à n?ng Jong APhuong s? cùng b?n l?u gi? l?i nh?ng kho?nh kh?c tr?m n?m không quên. Ch?p ?nh c??i ?à n?ng giá r? Jong APhuong k? l?i câu chuy?n tình c?a b?n b?ng nh?ng b? ?nh tuy?t v?i, t? nh?ng concept lãng m?n v?i ánh n?ng vàng cát tr?ng gi?a bi?n xanh, cho t?i nh?ng khung hình hoài c? làm th?n th?c ?ôi l?a ?ang có ý ??nh ch?p hình c??i ?à n?ng. S? h?u hàng ngàn b? ?nh c??i t? trong và ngoài n??c, chúng tôi s?n sàng ch?p ?nh c??i ??p nh?t ?à N?ng cho b?n v?i nh?ng ý t??ng ch?p ?nh c??i ??c ?áo, ??p m?t.

Read more : dia diem chup anh cuoi da nang

Tham kh?o thêm ch?p ?nh c??i ? ?à n?ng t?i click here##journal.issn##: 1946-1879