User Profile

Cua sat Dong Phuong

Bio Statement

??i v?i các c?p ?ôi b?n r?n thì vi?c s?p x?p th?i gian ch?p ?nh c??i c?ng khá khó kh?n. ??i v?i quý khách: Tin t??ng và th?ng nh?t v?i phong cách ngh? thu?t c?a Bold Studio. Quý khách có th? tham kh?o ch?t l??ng ?nh c?a Bold Studio qua nh?ng b? ?nh c??i ??ng trên website này.

Là studio nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i t? khách hàng, trong ?ó có nhi?u ng??i quay clip nói lên c?m nh?n v? chúng tôi. Là studio ???c nh?c ??n nhi?u nh?t trên các kênh truy?n thông nh?: HTV9, HTV7, báo CafeBiz, báo CafeF, báo CafeLand, báo Doanh nhân Sài Gòn, báo Doanh nhân Thành ??t, báo ??u t? tài chính, Th?i báo Mê Kông, báo Ph? n? Online, báo Tài n?ng tr?… Chúng tôi bi?t cách t?o không khí vui v? và thân thi?n trong bu?i ch?p ?nh.

Chúng tôi áp d?ng chuyên môn ??o di?n trong l?nh v?c ch?p ?nh c??i, giúp cô dâu chú r? t? nhiên, và tho?i mái b?c l? c?m xúc c?a mình. Bold Studio là n?i duy nh?t t?i Vi?t Nam theo h?c v?i các ??o di?n n?i ti?ng trên th? gi?i nh?: ??o di?n Dov Simens (gi?ng viên ?i?n ?nh s? 1 Hollywood), ??o di?n Niko n?i ti?ng ng??i ??c, ??o di?n Nguy?n Quang D?ng n?i ti?ng Vi?t Nam. N?u b?n ch?n Bold Studio ?? ch?p ?nh c??i, chúng tôi xin cam k?t nh? sau:

V?i Bold Studio, ?ây m?i chính là ?nh c??i, m?i x?ng ?áng ?? ??u t?. Ph?i bi?t ch? nào nên x? lý, ch? nào không, bi?t x? lý ??n m?c nào là ??. ?nh c??i sau khi x? lý xong ph?i ??m b?o các tiêu chí: ??p h?n, lung linh h?n, nh?ng ??c bi?t là nhìn ph?i th?t t? nhiên. Ánh sáng ??p ngh?a là ?nh không b? sáng quá (cháy sáng), và không ???c t?i quá (thi?u sáng).

??c thêm v? chup anh cuoi resort da nang

Nhìn vào b? ?nh có th? c?m nh?n ???c tình yêu c?a hai ng??i dành cho nhau. C?m xúc trong ?nh c??i chính là nh?ng n? c??i t??i th?c s?, là nh?ng kho?nh kh?c h?nh phúc c?a hai ng??i. ??u tiên, m?t b? ?nh c??i ??p ph?i là m?t b? ?nh c??i t? nhiên, bao g?m 2 thành ph?n: Khuôn m?t t? nhiên và T? th? t? nhiên.

Nh? v?y thì s? r?t khó ?? ch?p ?nh t? nhiên ???c, b? ?nh c??i xem nh? h?ng. Các b?n chu?n b? c??i có th? h?i kinh nghi?m nh?ng ng??i ?i tr??c ?? ki?m ch?ng. ?i ch?p ?nh c??i gi?ng nh? c?c hình, c? ngày r?t m?t m?i và c?ng th?ng, m? hôi nh? nh?i ??t h?t c? áo, mi?ng thì méo x?ch do b? b?t c??i nhi?u quá.

Xem các b? ?nh c??i trên m?ng, có th? th?y ph?n l?n là b? g??ng g?o, cô dâu chú r? c??i không t? nhiên. Bold Studio xin cám ?n b?n ?ã quan tâm ??n d?ch v? ch?p ?nh c??i c?a chúng tôi.

Tham kh?o thêm ti?m ch?p ?nh c??i ??p ?à n?ng click vào bài vi?t này##journal.issn##: 1946-1879