User Profile

Ms Thanh Huyen

Bio Statement Nh?ng nguyên t?c phong th?y c?n bi?t khi mua chung c? Vincity ??i M?

C?n h? chung c? ???c cho là ph??ng án lý t??ng trong th?i bu?i qu? ??t n?n ngày càng h?n h?p nh? hi?n nay. Nh?ng, khi mua c?n h? Vincity Dai Mo b?n c?ng c?n tuân th? theo nh?ng nguyên t?c phong th?y ?? gia ?ình ???c bình an, may m?n trong t??ng lai.

V? trí c?n h? chung c? vincity ??i M?

Theo các chuyên gia phong th?y, trong 1 tòa nhà chung c? Vincity ??i M? có chi?u cao trung bình kho?ng 33 – 38 t?ng, thì nh?ng c?n h? t?i các t?ng t? t?ng 6 ??n t?ng 15 ???c ?ánh giá là ??p nh?t vì t?m nhìn không b? che khu?t, kh? n?ng ?ón n?ng, ?ón gió t? nhiên t?t, không b? ?nh h??ng ??n ti?ng ?n.

Tuy nhiên, ?? l?a ch?n ???c c?n h? ? t?ng bao nhiêu thì gia ch? c?n d?a trên m?nh c?a gia ch? ?? l?a ch?n s? t?ng cho phù h?p. V? m?i quan h? gi?a các t?ng v?i ng? hành nh? sau: m?nh Th?y (t?ng 1 và 6), m?nh M?c (t?ng 3 và t?ng 8), m?nh Kim (t?ng 4 và t?ng 9), m?nh Th? (t?ng 5 và t?ng 10), m?nh H?a (t?ng 2 và t?ng 7)… t??ng t? v?i các t?ng s? trên theo các m?nh, vì d? m?nh Th?y h?p t?ng 11 và 16… khi l?a ch?n c?n h? chung c? vincity ??i M? nên ch?n s? t?ng có m?i quan h? t??ng sinh v? ng? hành ?? ngôi nhà v??ng khí, gia ch? g?p nhi?u may m?n, tài l?c trong t??ng lai.

H??ng c?n h? chung c? Vinciy ??i M?

V? h??ng c?a c?n h? chung c?, nhi?u khách hàng cho r?ng tính theo c?a chính nh?ng lý gi?i theo khoa h?c phong th?y, v? trí nào ch?u tác ??ng c?a các y?u t? t? nhiên nh?: gió, n??c, n?ng, môi tr??ng… thì h??ng ?ó là h??ng chính và gây tác ??ng t?i tài l?c c?a gia ?ình. Do v?y, h??ng c?n h? chung c? Vincity ??i M? chính là h??ng c?a ban công, c?a s?.

Khi l?a ch?n c?n h? chung c?, b?n c?n quan sát xem hành lang c?n h? ?ó có v?t nh?n c?a các công trình h??ng th?ng vào hay không, n?u có thì ?ó là ?i?m không t?t, không nên l?a ch?n c?n h? này. Ngoài ra, ?? không gian s?ng không b? ?nh h??ng b?i ti?ng ?n và b?u không khí trong s?ch, khách hàng nên l?a ch?n nh?ng c?n h? chung c? vincity ??i M? cách xa c?u thang và không n?m g?n nhà rác.

C? c?u phòng trong c?n h? chung c? Vincity ??i M?

Bên c?nh nh?ng y?u tô gây tác ??ng t? bên ngoài thì khi l?a ch?n c?n h? chung c? Vincity ??i M?, khách hàng c?ng c?n quan sát hình dáng và c?u trúc bên trong c?a c?n h?.

V? hình dáng c?n h?, nên ?u tiên nh?ng c?n h? có hình dáng vuôn v?n, không b? khuy?t góc vì theo phong th?y nh?ng c?n h? b? khuy?t góc s? r?t không t?t, không ch? gây khó kh?n cho cách bài trí n?i th?t mà còn ?nh h??ng t?i tài l?c c?a c?n h?.

Tuy nhiên, nh?ng c?n h? này th??ng ???c bán v?i m?c giá r? h?n so v?i nh?ng c?n h? khác, do v?y n?u trong tr??ng h?p b?t kh? kháng, b?n l?a ch?n c?n h? này thì có th? hóa gi?i ?i?m x?u này b?ng cách ??t m?t chi?c g??ng l?n t?i góc khuy?t c?a c?n h?, t?o c?m giác c?n h? ???c tròn ??y h?n và kh?c ph?c ???c ?nh h??ng không t?t liên quan ??n tài l?c c?n h?.

Hy v?ng, nh?ng thông tin ???c chia s? phía trên s? giúp b?n d? dàng l?a ch?n ???c c?n h? chung c? Vincity ??i M? h?p phong th?y. N?u còn th?c m?c ho?c c?n t? v?n v? phong th?y nhà ?, khách hàng có th? ?? l?i câu h?i bên d??i ph?n bình lu?n c?a bài vi?t này ho?c liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi, chúng tôi luôn s?n sàng h? tr? b?n.

 => ngu?n: http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/4731/Default.aspx


##journal.issn##: 1946-1879