User Profile

Dong Y Ngay Nay

Bio Statement

Tri?u Ch?ng C?a B?nh Tr? Và Các Ph??ng Th?c ?i?u Tr? Hi?n Nay

B?nh tr? thành hình do s? phình dãn quá c?a nh?ng bó t?nh m?ch ? mô quanh l? h?u môn. Khi l?u chuy?n máu t?i ?ó s? không l?u thông ???c, ? ??ng làm t?nh m?ch b? dãn, phình ra. Hôm nay, chúng tôi s? gi?i thi?u v? c?n b?nh tr?, tác nhân và các lo?i tr?.

Tác nhân c?a c?n b?nh tr?:

Nghiên c?u y h?c nghiên c?u 1 s? nguyên nhân khi?n m?c b?nh:

- Tiêu hóa r?i lo?n.

- Tâm lý và sinh lý: khó ch?u, bu?n vui quá m?c, làm vi?c trí não m?t m?i.

- Tu?i càng cao càng d? b? b?nh tr?.

- Công vi?c: ??ng hay ng?i nhi?u ít có ho?t ??ng, lao ??ng n?ng nh?c.

- Nh?ng b?nh trong h?u môn tr?c tràng, viêm ??i tràng…

- Do di truy?n.

- Bên c?nh ?ó v?n còn 1 vài nguyên t? khác: có thai, béo phì, ?ái tháo ???ng, l??i bi?ng th? thao, ch? ?? ?n u?ng không h?p lý…

Khi nào ta c?n nghi r?ng b?n thân mình m?c tr??

?i ra máu - d?u hi?u này th??ng hay phát hi?n bên trong m?t l?n ?i ngoài nào ?ó, máu nhi?u hay ít, hình th?c ra máu c?a t?ng ng??i không gi?ng nhau, có vài ng??i phát hi?n vì nhìn th?y m?t gi?t dính trên gi?y chùi, c?ng có vài ng??i nhìn th?y b?n thành tia ngay b?n c?u.

Sau khi b? ch?y máu, bi?u hi?n b?nh tr? s? hi?n di?n th??ng xuyên h?n h?n, khi ??u ?i ??i ti?n s? có kh?i th?t l?i ra, nh?ng sau ?ó nhanh thu l?i v? trí c? sau khi ??i ti?n xong. D?n d?n c?n b?nh tr? càng ti?n tri?n nhanh, t?i m?c có nhi?u ng??i ph?i nhét búi tr? vào l?i b?ng tay. ??n giai ?o?n n?ng h?n, tr? có th? làm s?ng t?y, ?au ??n, r? nh?t, ng?a ngáy v? trí l? h?u môn…

C?n b?nh tr? tuy ch?ng nguy hi?m t?i tính m?nh th? nh?ng ?nh h??ng to l?n ??n sinh ho?t c?a ng??i b?nh:

- B? ch?y máu khi ??i ti?n kéo dài dai d?ng d?n ??n ch?ng thi?u máu và c? th? suy nh??c.

- R?i lo?n th?n kinh và r?i lo?n ch?c n?ng h?u môn.

- Viêm c?p t?nh m?ch, t?c ngh?n búi tr? gây ??n ?au, bí ?ái. Không làm v? sinh ch? di?n ra b?nh gây ra nhi?m trùng và d?n t?i ho?i t?.

- Gây ra các b?nh da li?u và máu b? nhi?m trùng

B?n mu?n tìm thu?c ch?a b?nh tr? thì có th? xem ? ?ây

Ch?a tr? b?nh tr?  hai h??ngn?i khoa và gi?i ph?u

?i?u tr? n?i khoa: r?a h?u môn và ngâm v?i n??c ?m s?ch (10 – 15 phút m?i l?n). Bác s? s? ?? cho các b?nh nhân u?ng thu?c ??c tr?, dù ?ng d?ng ph??ng th?c ch?a tr? ?ông y hay là Tây y thì ??u nh?m t?i ch? ?ích ??m b?o tu?n hoàn máu, gi?m b?t s?ng t?y nh? vào tác nhân kháng viêm t?i ch?, ch?ng t?c m?c và nhi?m trùng… ng??i b?nh tuy?t ??i không ???c t? ti?n tìm thu?c dùng khi ch?a th?m khám.

Gi?i ph?u: tu? c?p ?? ti?n tri?n c?a b?nh tình mà chuyên gia s? ch? ??nh ph??ng pháp. ?u ?i?m là áp d?ng ???c ??i v?i tr? m?c 3 và 4, không ?au, th?i h?n ch?a tr? ng?n. ?i?m y?u c?a hình th?c này th?c s? là giá ti?n khá cao.

 ##journal.issn##: 1946-1879