User Profile

Donghonuoc Hakuravn

Bio Statement

Neu ban co mot chiec dong ho nuoc, so tien ban phai tra se phu thuoc vao luong nuoc ban da su dung. Neu ban khong co dong ho cong to nuoc, ban se phai tra mot khoan tien co dinh moi nam la phi khong do tinh. Nhung khoan phi nay thuong lien quan den gia tri so tien phi ma ban phai tra. Ban nen kiem tra hoa don cua ban de xem cach ban tra tien cho luong nuoc ma ban dung.

Truoc khi de cap den yeu to gia, ban phai lua chon nhung thuong hieu dong ho nuoc co kiem dinh do luong dat chuan. Khi ma sai so cua dong ho nuoc nam trong gioi han cho phep ±5% luong nuoc thuc te qua dong ho nuoc.

Hien tai tren thi truong co ban rat nhieu mau dong ho nuoc hakura da dang khac nhau va thong thuong se co kem theo giay kiem dinh do luong hoac tem chung nhan.

Vi vay ma khach hang co the hoan toan yen tam ve muc do do luong cua chung. Dieu ma ban can quan tam luc nay la lua chon dia chi mua uy tin voi gia ca hop ly, phu hop voi muc dich su dung cua gia dinh ban.

Thùng ??ng ??ng h? ?o n??c th?i Powogaz DN150 chính hãng

Voi san pham dong ho do nuoc chung toi nhap khau 100% nguyen chiec, co tem chong hang gia. San pham dong ho do luu luong nuoc duoc lam tren day truyen hien dai, chat luong an toan, co do chinh xac, do tham mi cao. Duoc kiem tra nghiem ngat theo dung quy trinh san xuat va dong goi san pham.

Dong ho nuoc la loai thiet bi vat tu trong nganh cong nghiep nuoc giup nha quan ly de dang kiem soat duoc luong nuoc su dung hang ngay, hang thang va hang nam.

Phan bo dem la bo phan quan trong nhat cua dong ho cong to nuoc Hakura va dong ho nuoc dien tu bao gom: Canh quat, bo cam bien dien tu lien ket voi bo dem co hoac dang tu ket noi voi truc lien hoac bo cam bien buoc song.

Bo phan canh quat thuong duoc lam bang nhua chiu duoc ap luc cao. Truoc khi luu luong di qua dong ho nuoc vao canh quat se duoc chan lop mang ngan rac di vat lot vao canh quat, bo dem buoc song.

Bo dem la tong hop banh rang ve lien ket voi mat hien thi dong ho dang co, doi voi cong to nuoc Hakura dien tu la bo dem buoc song quy doi len man hinh hien thi.

Dong ho nuoc la san pham thong minh, mang den nhieu tien loi cho moi nguoi, cach su dung don gian va do luong chinh xac luong nuoc da su dung, quan ly de dang kiem soat duoc luong nuoc su dung

Cong ty Hakura tu hao la don vi cung cap cho quy khach hang nhung san pham cong to nuoc chat luong cao, chinh hang, dam bao nhung thong so do luong chinh xac nhat ve luu luong nuoc su dung.

Den voi Hakura, quy khach khong can phai lo lang ve chat luong san pham boi moi mat hang tai day deu duoc nhap khau nguyen chiec tu nha san xuat, dat cac tieu chuan ve chat luong khong chi tai Viet Nam ma con tren the gioi.

Khong nhung the, voi cac thuong hieu dong ho nuoc da dang, ban co the thoa suc lua chon san pham phu hop nhat voi nhu cau su dung cua minh voi gia thanh phai chang va co suc canh tranh so voi cac don vi cung cap khac.##journal.issn##: 1946-1879