User Profile

Ca La

Affiliation myadd
Bio Statement

D?u hi?u c?a tr? b? t?ng ??ng là d?u hi?u giúp cha m? nh?n ra ?i?m khác th??ng ? con. Các d?u hi?u c?a tr? t?ng ??ng khác nhau và ?ôi khi r?t khó ?? nh?n ra.
NTiuHwa.jpg


Không t?p trung, d? dàng phân tâm là d?u hi?u n?i b?t ? tre tu ky, ngoài ra ?? nh?n ra tr? t?ng ??ng, ph? huynh c?n chú ý nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t tr? b? t?ng ??ng sau:
Hay quên là ??c ?i?m ? tr? t?ng ??ng.
Tr? th??ng hay di chuy?n, di chuy?n nhanh chóng t? ho?t ??ng này sang ho?t ??ng khác, ho?t ??ng liên t?c, ??c bi?t là th??ng hay ch?y xung quanh.
V?n ?? v?i gi?c ng? là m?t d?u hi?u c?a tr? b? t?ng ??ng, gi?c ng? c?a tr? hay b? xáo tr?n, tr? ng? say nh?ng c?ng có tr? khó ng?, hay gi?t mình th?c gi?c.
Khó kh?n trong hoàn thành nhi?m v? trong h?c t?p c?ng nh? trong cu?c s?ng hàng ngày, thi?u kiên nh?n trong các ho?t ??ng, m?t ??a tr? m?c ch?ng t?ng ??ng th? hi?n s? “quan tâm” vào nhi?u ?i?u khác nhau trong cùng m?t lúc, ?ó là lý do tr? không hoàn thành nhi?m v?.
Th??ng hay làm m?t ?? ch?i, sách v?, ?? dùng h?c t?p – ?ây là m?t d?u hi?u c?a tr? b? t?ng ??ng ph? huynh c?n l?u ý.
Tr? em th??ng không th? ng?i yên, tr? có th? tìm cách ??ng d?y, ch?y xung quanh, hay v?n v?o khi yêu c?u ph?i ng?i.
Hay ng?t l?i ng??i khác, không t?p trung khi ng??i khác nói.
Ch?m, ch?i v?i t?t c? m?i th? mà tr? nhìn th?y  dau hieu tre tu ky này có th? nh?m l?n v?i s? khám phá ngh?ch ng?m c?a tr?.
Nói ra nh?ng câu không phù h?p.
Khó kh?n trong ki?m soát c?m xúc, tr? có th? có nh?ng c?n b?c phát c?a s? t?c gi?n vào nh?ng th?i ?i?m không thích h?p.
L?p ?i l?p l?i nh?ng sai l?m, nh?ng b?t c?n. Tr? t?ng ??ng thi?u chú ý trong chi ti?t, k?t qu? trong các ho?t ??ng th??ng ngày, h?c t?p.
[img]https://i.imgur.com/SP9ZuGh.jpg[/img]
Hi?n nay, h?i ch?ng t?ng ??ng gi?m chú ý ? tr? là m?t v?n ?? nan gi?i ??i v?i các b?c cha m?. M?t m?t khác, các nghiên c?u cho th?y r?ng có m?t s? lo?i thu?c có th? h? tr? ??n 60-75% tr? em ???c ch?n ?oán m?c h?i ch?ng t?ng ??ng gi?m chú ý: Kh? n?ng t?p trung cao, c?i thi?n ?i?m s? và th?y b?n thân mình t?t h?n. Tuy nhiên, các lo?i thu?c này s? gây ra ph?n ?ng ph? nh? ?au ??u, ?au b?ng, m?t ng?, gi?m cân, th?m chí là tr?m c?m.

T? m?t quan ?i?m toàn di?n th?y ???c thu?c kháng sinh này ?nh h??ng ?? h? th?n kinh c?a tr?, nhi?u cha m? không bi?t r?ng có r?t nhi?u ph??ng pháp ?i?u tr? m?t cách t? nhiên mà hi?u qu? ?? ?i?u tr? h?i ch?ng t?ng ??ng gi?m chú ý ? tr?.
Tham kh?o các bài vi?t khác t?i https://trituetreem.vn/##journal.issn##: 1946-1879