User Profile

Hoang Vuong

Bio Statement Ch?m nói ngh?a là tr? có s? ch?m tr? trong l?i nói c?a mình, kh? n?ng nói c?a tr? ch?m h?n so v?i m?c phát tri?n thông th??ng. Ch?m nói ? tr? có nhi?u nguyên nhân, nh?ng dù t? nguyên nhân nào ?i n?a ch?m nói gây ra nh?ng ?nh h??ng nh?t ??nh cho lo?i thu?c cho tr? ch?m nói. Hi?n nay, tr? ch?m nóingày càng nhi?u khi?n nhi?u ph? huynh lo ng?i. H? tr? ?? tr? có th? phát tri?n theo m?c phát tri?n ngôn ng? là ?i?u c?n cho các ph? huynh.Song có nh?ng ph??ng pháp giúp tr? nói nhanh, nói t?t nh?*Tích c?c chuy?n trò cùng con*S? d?ng m?o dân gian nh? r??u ??u ?? bôi phía d??i l??i c?a tr?*Th?m chí m?o ?i gi?t mi?ng ?n ?? giúp tr? nói t?t h?nNh?ng t?t c? ??u không có hi?u qu?Xem thêm:5 m?o ch?a tr? ch?m nóiV?y thu?c tr? ch?m nói ??n thu?n có th? giúp con nói t?t h?n không?Thu?c tr? ch?m nói ??n thu?n là s?n ph?m h? tr? giúp phát tri?n ph?n não b? ??m nhi?m vai trò ngôn ng? c?a tr?, ph?n não này ho?t ??ng t?t s? giúp tr? có nh?ng b??c t?t h?n trong vi?c nói.Tích c?c trò chuy?n cùng conT?i sao l?i c?n thu?c tr? ch?m nói ??n thu?n cho con?Não b? là n?i ti?p nh?n, hình thành ngôn ng?. Khi b? ph?n ??m nhi?m này có s? “ch?m tr?” ??ng ngh?a ngôn ng? ? tr? s? có s? gián ?o?n trong phát tri?n. Tuy nhiên, ngôn ng? là s? k?t h?p gi?a b?n ch?t t? nhiên và s? nuôi d??ng, vì th? ph? huynh hoàn toàn có th? tác ??ng giúp tr? hoàn thi?n kh? n?ng ngôn ng?.H?n n?a, trong nh?ng n?m ??u ??i, não b? c?a tr? phát tri?n m?t cách nhanh chóng, trong th?i k? này, khi ???c kích thích, h? th?ng th?n kinh c?a tr? càng ???c phát tri?n, s? l??ng t? v?ng tr? ti?p thu, ghi nh? t?ng nhanh do vùng não phát tri?n ngôn ng? g?n nh? hoàn thi?n.Não b? c?a tr? phát tri?n nhanh chóng trong nh?ng n?m ??u ??iNgoài ra, ??ng báo cáo trên t?p chí JAMA, Vi?n Y t? Công c?ng Na Uy c?ng ?ã cho th?y kh? n?ng ngôn ng? c?a tr? có liên quan t?i dinh d??ng t? lúc thai k?, ??c bi?t là axit folic. Nh?ng ??a tr? ???c sinh ra t? các bà m? không b? sung axit folic thì ch?m Nhãn hàng V??ng Não Khang phát quà.Do ?ó s?n ph?m cho tr? ch?m nói s? cung c?p các vi ch?t, vitamin c?n thi?t cho s? phát tri?n toàn di?n c?a não b? ??ng th?i thúc ??y kh? n?ng ngôn ng? và kh? n?ng t??ng tác, giúp tr? t?p trung và h?c h?i nhanh h?n.##journal.issn##: 1946-1879