User Profile

Ilumia Lan

Bio Statement t?i sao nên ?n kiêng sau khi phun lông mày ?

Phun x?m lông mày là m?t trong các ph??ng pháp khi?n ??p ???c ch? em ph? n? s? d?ng r?ng rãi. Nh?ng ?? v?i b? lông mày lá li?u ??p nh?t, vi?c ch?m sóc lông mày sau khi x?m hay khi?n th? nào ?? lông mày bong nhanh c?n b?t bu?c ???c th?c hi?n ?úng các b??c d??i ?ây.N?u không kiêng ?n ?úng cách th?c, b?n s? vô tình làm ch?m giai ?o?n tái hi?n l?i t? bào, làm cho t? bào b? thi?u h?t ho?c quá th?a khi?n b? m?t th??ng t?n b? bi?n d?ng. B?n tính c?a phun thêu lông mày là bí quy?t ko dao kéo mà ch? dùng kim chuyên s? d?ng t?o ra nh?ng nét mô ph?ng t?ng s?i chân mày trên b? m?t da. Màu m?c s? in theo tuy?n ph? kim thêu có ?? sâu c?c nh?, ch? tác ??ng t?i l?p th??ng suy bì ch? ko gây ?nh h??ng t?i l?p h? phân bì, ko gây ch?y máu, không ?au ??n hay s?ng rái cá. Và chúng ta g?i nh?ng bi?n d?ng ??y là s?o l?i, s?o lõm ho?c s?o thâm.

?? lông mày bong th?i gian nhanh sau lúc x?m và v?i c?p lông mày ??p trùng h?p nh?t, ch? em b?t bu?c th?c hi?n ch? ?? ch?m sóc lông mày th?t k? càng. V?y, sau khi x?m thì bao nhiêu ngày lông mày s? t? bong? Chúng tôi s? gi?i ?áp c? th? trong bài vi?t này.

Phun thêu lông mày ngang ??p chu?n sao H àn Qu?c

Seemore: ?iêu kh?c chân mày công ngh? Microblading

Các món ?n nên kiêng sau khi phun lông mày
Phun lông mày kiêng ?n rau mu?ng

Rau mu?ng có tính mát, là m?t bài thu?c gi?i ??c t?t, có tác d?ng nhu?n tràng, l?i ti?u.. Tuy nhiên, sau khi phun lông mày nên kiêng ?n rau mu?ng ngay l?p t?c ?? tránh b? s?o l?i. Trong rau mu?ng có ch?t Madecassol giúp thúc ??y quá trình phát tri?n x?. ?i?u này làm thúc ??y quá trình lành v?t th??ng m?t cách thái quá khi?n da d? b? s?o l?i.

V?y x?m lông mày có c?n kiêng th?t gà không

Th?t gà ?em l?i m?t l??ng l?n protein cho con ng??i. Protein giúp c? th? duy trì n?ng l??ng và giúp t?ng c??ng c? b?p v?i nh?ng ng??i ?ang t?p th? hình. Th?t gà c?ng là m?t ngu?n r?t t?t c?a selen , ph?t pho , vitamin B6 và niacin.

Tuy nhiên, quá trình phun lông mày khi?n cho da b? t?n th??ng nên c?n th?i gian ?? ph?c h?i và tái t?o l?i. Protein trong th?t gà có th? kích thích các t? bào trên da quá m?c, d?n t?i hình thành s?o l?i và khi?n v?t th??ng, v?t x?m lâu lành h?n.

Vì v?y, sau khi phun lông mày nên kiêng th?t gà vì th?t gà là lo?i th?c ph?m khi?n cho v?t th??ng lâu lành.

3. Phun lông mày kiêng ?n th?t bò

Th?t bò có nhi?u protein r?t t?t cho c? th?. Tuy nhiên, sau quá trình phun lông mày nên kiêng ?n th?t bò vì có kh? n?ng ?? l?i s?o thâm t?i v?t th??ng. Nguyên nhân là do th?t bò làm cho v?t th??ng b? s?m màu và khi lành s? gây ra s?o r?t x?u. Chính vì v?y, khi ?ang b? v?t th??ng b?n nên kiêng ?n th?t bò ho?c các món làm t? bò nh? ch? bò, giò bò… ?? tránh s?o thâm.

4. Phun lông mày kiêng ?n ?? n?p

Theo các chuyên gia dinh d??ng, g?o n?p ch?a nhi?u protein và ch?t béo, cung c?p nhi?u n?ng l??ng cho c? th? (trong 100g g?o n?p cung c?p 344 kcal, g?n t??ng ???ng v?i g?o t?). Tuy v?y, nh?ng ng??i phun lông mày nên ki?ng ?n g?o n?p. B?i vì g?o n?p có ??c tính có ?? d?o cao gây khó tiêu khi vào d? dày nên n?u ?n nhi?u s? làm nóng trong. ?i?u này khi?n cho nh?ng ng??i sau khi phun lông mày, d? gây s?ng, m?ng m? và làm v?t th??ng lâu lành.

5. Phun lông mày kiêng ?n tr?ng

Tr?ng là m?t lo?i th?c ?n cung c?p ??y ?? các d??ng ch?t c?n thi?t cho c? th?. Theo trang web s?c kh?e healthline , trong tr?ng có m?t l??ng protein r?t l?n. ??c bi?t h?n, protein trong tr?ng d? h?p th? h?n protein trong các th?c ph?m khác. Sau khi phun lông mày, ph?n da ?ó c?n kho?ng 10 ngày ?? h?i ph?c. Trong giai ?o?n này, n?u c? th? h?p th? l??ng protein ??c bi?t t? tr?ng s? khi?n vùng da sau khi lành tr?ng h?n v?i các vùng da lân c?n ho?c có màu loang l?. Vì v?y, các b?n sau khi phun lông mày nên kiêng ?n tr?ng.

6. Phun lông mày kiêng ?n h?i s?n

Theo 1 nghiên c?u trên ???c công b? thì h?i s?n ch?a m?t lo?i protein ch?t l??ng cao bao g?m t?t c? các axit amin thi?t y?u cho s?c kh?e con ng??i, làm cho nó tr? thành m?t ngu?n protein hoàn ch?nh. Protein trong h?i s?n c?ng d? tiêu hóa h?n so v?i th?t ?? và th?t gia c?m. Do ?ó, ?ây là m?t lo?i th?c ?n d? gây nên d? ?ng ? nhi?u ng??i. Vì v?y, sau khi phun lông mày nên kiêng ?n h?i hay nh?ng th?c ph?m tanh khi b? v?t th??ng h? ?? tránh b? m?n ng?a.

Seemore: https://ok.ru/profile/573284463477/statuses/70426196476021

 

 ##journal.issn##: 1946-1879