User Profile

Vu Vu Phong

Bio Statement

Thú c?ng g?i c?a tôi ?ã t?o ra 1 cái gì ??y h?i khác m?t t?o so s? h?u thú nh?i bông ??p bình th??ng c?a chúng khi chúng t?o ra My G?i Thú c?ng T-Rex. tr? th? d??ng nh? không bao gi? hình dong Tyrannizards Rex là m?t ??ng v?t nhân h?u và t?t b?ng, cho nên ko v?i gì ?áng s?ng s?t khi th?y t? ch?c này mang l?i cho T-Rex m?t chút khía c?nh hoang dã. m?c dù m?t hàng này s? h?u m?t t?o khác bi?t so s? h?u các gì b?n th??ng trông mong, h? v?n n? l?c gi? các ??nh ngh?a ??c ?áo và v? ngoài tuy?t v?i khi?n ph?n nhi?u nh?ng m?t hàng này tr? nên nhi?u.

Giao di?n th?t tuy?t v?i mang tông màu s? ?ông ?en và xanh lá cây. Nó v?i chi?c m?m to màu ??, h?n nhiên v?i toàn b? r?ng tr?ng trong ?y, và d? nhiên dòng mi?ng ?ó ?ang g?m g? nh? m?t con T-Rex. My G?i Thú c?ng Tyrannizards Rex c?ng s? h?u 1 lo?i ?uôi dài và b?n chân, khi?n nó tr? thành 1 món ?? xu?t s?c. con tr? s? ?ích th?c ?n t??ng v?i v? ngoài này, và h?nh phúc khi tiêu dùng nó nh? 1 lo?i g?i và m?t con thú nh?i bông.

??i mang nh?ng ng??i ch?a bao gi? nghe ??n My G?i Thú c?ng, ?i?u làm cho chúng tr? nên ??c bi?t là chúng mang th? v?a là m?t con thú nh?i bông thú v? ?? ch?i, v?a là m?t chi?c g?i r?t tho?i mái ?? ng?. các gì h? khi?n cho là mang 1 dây ?eo Velcro mà lúc nó ? cùng nhau gi? cho thú nh?i bông ??ng th?ng. khi dây ?eo ???c tháo ra, con v?t t?c thì r?i xu?ng và phát tri?n thành 1 chi?c g?i r?t th? phanh. Ý t??ng ??n gi?n này ph? thông trên h? h?t nh?ng con thú nh?i bông c?a chúng bao g?m c? T-Rex.

ba má c?ng thích s?m các món ?? này vì chúng b?n và chúng s? còn ?ó trong t??ng lai. Chúng ???c làm cho t? 1 nguyên li?u ??ng c?p m?m m?i r?t tho?i mái, và th?m chí v?i th? gi?t b?ng máy ví nh? b?n tiêu dùng 1 chu k? nh? nhõm. Giá c? h?p lý, và b?n s? h?u th? th?y t?i sao nh?ng món ?? này l?i tr? thành m?t ý t??ng quà t?ng ph? quát nh? v?y. n?u nh? b?n ?ang ? trong th? ph?n cho 1 m?u gì ?y ??c thù trong mùa l? này, ?ây có th? là m?t n?i xu?t s?c ?? kh?i ??u.

Tham kh?o thêm: http://gaubongonline.com##journal.issn##: 1946-1879