User Profile

ro le

Bio Statement

Thi?t b? ?i?n và công ngh? t? ??ng hi?n ??i nh?t hi?n nay

Công ty TNHH Công ngh? Wetek là ??n v? cung c?p các s?n ph?m mang tính t?i ?u cho th? tr??ng thi?t b? ?i?n và t? ??ng hóa. Công ty TNHH Công ngh? Wetek ???c thành l?p v?i nhi?u ch?c n?ng. Nh?m ?áp ?ng m?i nhu c?u cho công nghi?p và dân d?ng:

- T? v?n các gi?i pháp thi?t k? và thi?t b? trong t? ?i?n

- Là nhà phân ph?i c?p 1 và ??c quy?n c?a nhi?u hãng thi?t b? ?i?n và t? ??ng hóa

- Xây d?ng các kênh phân ph?i ?a d?ng ? c? ba mi?n b?c, trung, nam

- Cung c?p các s?n ph?m r? le b?o v? cao th?p áp có kh? n?ng ?n ??nh và cân b?ng ?i?n áp t?t nh?t trên th? tr??ng.

- S?n sàng ph?c v? và t? v?n nh?ng khúc m?c hay khó kh?n trong quá trình l?p ??t r? le luân phiên. Giúp cân b?ng th?i gian ho?t ??ng.

- Ngoài ra, còn cung c?p và phân ph?i ??y ?? các s?n ph?m ?i?n t? ??ng, công h? hi?n ??i nh? r? le h? quang. M?t trong nh?ng lo?i r? le t?t nh?t trong vi?c b?o v? và lo?i tr? các s? c? h? quang.

V?i ??i ng? k? s? và k? thu?t viên ??u có h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c h? th?ng ?i?n dân d?ng và công nghi?p. Cùng v?i s? h? tr? t? các chuyên gia c?a các hãng thi?t b? hàng ??u th? gi?i. Wetek t? hào khi mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?i ?u v? ch?t l??ng, công n?ng s? d?ng và chi phí.##journal.issn##: 1946-1879