User Profile

Honda Phuoc Thanh

Bio Statement

Giá l?n bánh Honda Jazz 2018 khuy?n mãi t?t nh?t, giá r? nh?t t?i Honda Ph??c Thành

 

V?i di?n m?o nh? xinh và n?ng ??ng, n?i th?t ti?n nghi và ?a d?ng, v?n hành linh ho?t và an toàn t?i ?u, Honda Jazz 2018 là m?t trong nh?ng m?u xe bán ch?y nh?t t?i Honda Ph??c Thành th?i ?i?m hi?n t?i. Nh?m t?o ?i?u ki?n ?? quý khách hàng có th? s? h?u dòng xe tuy?t v?i này, hi?n Honda Ph??c Thành ?ã mang ??n r?t nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi c?ng nh? giá bán t?i ?u.

Ra ??i vào n?m 2001 t?i Nh?t B?n, m?u xe Honda Jazz ???c xem là m?t trong nh?ng tên tu?i ?ình ?ám nh?t trong các dòng xe c?a hãng xe ??n t? Nh?t B?n. Ngay t? khi v?a ???c công b?, Honda Jazz ?ã tr? thành ??i t??ng nh?m ??n c?a nh?ng ng??i ?a chu?ng nh?ng m?u xe ?a ch?c n?ng, thon g?n và phù h?p v? nh?ng chuy?n ?i c?a gia ?ình. T?i Honda Ph??c Thành – ??i lý Honda ô tô l?n nh?t TP.HCM, Honda Jazz c?ng luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a quý khách hàng khi ??n tham quan và mua s?m.

T?i tri?n lãm Ô tô VMS 2017, Honda Vi?t Nam ?ã trình làng m?u xe Honda Jazz 2018. M?u xe này s? ???c hãng m? Honda nh?p kh?u nguyên chi?c t? Thái Lan v?i 03 phiên b?n: b?n 1.5V, b?n 1.5VX và b?n cao c?p 1.5RS. ?ây là phiên b?n nâng c?p facelift trong vòng ??i c?a th? h? th? 3 Honda Jazz, phiên b?n này c?ng v?a ???c trình làng t?i m?t s? th? tr??ng trong khu v?c ?ông Nam Á nh? Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

V?i tên g?i Honda Jazz và mang thông ?i?p “Jazz v? cu?c s?ng”, m?u hactback 5 ch? nh? xinh Honda Jazz 2018 ch?c ch?n s? ti?p t?c truy?n th?ng ?áng t? hào c?a nh?ng ng??i anh em trong gia ?ình Honda: R?ng danh ng??i dùng Vi?t. ??i lý Honda ô tô Ph??c Thành xin thông tin ??n quý khách hàng giá bán Honda Jazz 2018 t?t nh?t t?i Honda Ph??c Thành chúng tôi.

GIÁ L?N BÁNH XE HONDA JAZZ 2018 C?P NH?P THÁNG 06/2018

PHIÊN B?N

H?P S?

GIÁ NIÊM Y?T

Honda Jazz 1.5 V

T? ??ng vô c?p CVT 

544.000.000 VN?

Honda Jazz 1.5 VX

T? ??ng vô c?p CVT 

594.000.000 VN?

Honda Jazz 1.5 RS

T? ??ng vô c?p CVT 

624.000.000 VN?

 

          Bên c?nh vi?c cung c?p Honda Jazz 2018 v?i giá ?u ?ãi nh?t, Honda Ph??c Thành còn mang ??n cho quý khách nh?ng khuy?n mãi t?t nh?t, phù h?p cho m?i nhu c?u và m?i lo?i ??i t??ng.

          1. ??i v?i khách hàng thông th??ng, khi mua Honda Jazz 2018 1.5V v?i giá 544.000.000 VN?, quý khách s? ???c ?u ?ãi gói 1 n?m b?o hi?m v?t ch?t cho xe (1 n?m b?o hành ho?c 100.000km di chuy?n).

2. V?i xe Honda Jazz 2018 1.5VX, gói ?u ?ã mà quý khách hàng nh?n ???c bên c?nh 01 n?m b?o hi?m v?t ch?t s? là gói dán phim cách nhi?t Wincos b?o hành 10 n?m và b? áo che m?a AC.

3. Ngoài ra, khi mua xe Honda Jazz 2018 1.5RS, gói ?u khuy?n mãi mà quý khách hàng ???c h??ng s? c?c k? h?p d?n. Honda Ph??c Thành ??c bi?t t?ng quý khách b? gh? da cao c?p v?i 70% ch?t li?u da t? nhiên, gói dán phim cách nhi?t Hi Kool b?o hành 10 n?m, 01 n?m gia h?n b?o hành t?i ??i lý Honda ô tô Ph??c Thành, màn hình gi?i trí ?a ph??ng ti?n v?i h? ?i?u hành Android ti?n ti?n tích h?p b?n ?? v?i ??nh v? toàn c?u cùng h? th?ng camera h? tr? và camera hành trình hi?n ??i, ch?t l??ng.

??i v?i gói khuy?n mãi dành cho Honda Jazz 2018 1.5VX và Honda Jazz 2018 1.5RS, Honda Ph??c Thành h? tr? quy ??i khuy?n mãi thành ti?n m?t n?u quý khách hàng có nhu c?u, l?n l??t giá tr? các gói là 12.000.000 VN? và 20.000.000 VN?.

Th?c hi?n ?úng ph??ng châm c?a Honda Vi?t Nam: R?ng danh ng??i dùng Vi?t, ?? m?i ng??i Vi?t Nam ??u có th? s? h?u nh?ng dòng xe tuy?t v?i ?? t? Honda, ??c bi?t là Honda Jazz, Honda Ph??c Thành c?ng có nh?ng gói h? tr? thêm cho t?ng ??i t??ng khách khác nhau.

1. ??i v?i các HEAD xe máy, khách hàng thu?c kh?i hành chính nhà n??c và khách hàng ??c bi?t c?a Honda Vi?t Nam, Honda Ph??c Thành h? tr? ?u ?ãi gi?m giá 5.000.000 VN? cho m?i xe khi mua.

2. ??i v?i khách hành là ??i tác c?a GRAB, nhân viên c?a Vietcombank, Viettinbank, Honda Ph??c Thành h? tr? ?u ?ãi gi?m giá 5.000.000 VN? cho m?i xe khi mua.

3. ??i v?i khách hàng mua t? 2 – 4 xe là v?, ch?ng, con ho?c anh em ru?t, Honda Ph??c Thành h? tr? ?u ?ãi gi?m giá 5.000.000 VN? cho m?i xe khi mua.

4. ??i v?i khách hàng mua Honda Jazz 2018 v?i s? l??ng l?n, t? 5 – 9 xe, Honda Ph??c Thành h? tr? ?u ?ãi gi?m giá 8.000.000 VN? cho m?i xe khi mua.

5. ??c bi?t, nh?ng khách hàng mua Honda Jazz 2018 v?i s? l??ng t? 10 xe tr? lên, Honda Ph??c Thành h? tr? ?u ?ãi gi?m giá lên ??n 11.000.000 VN? cho m?i xe khi mua.

Các gói khuy?n mãi thông th??ng ? trên v?n ???c c?ng d?n v?i các khuy?n mãi ??i t??ng.

          Bên c?nh các gói khuy?n mãi, Honda Ph??c Thành c?ng cung c?p nh?ng gói b?o hành và gia h?n b?o hành ti?n d?ng và h?u ích cho ng??i mua xe Honda Jazz 2018.

          1. ??i v?i xe Honda Jazz 2018 c?, gói b?o hành 01 n?m có giá 5.200.000 VN?, gói b?o hành 02 n?m có giá 8.500.000 VN?. ??c bi?t gói b?o d??ng 2 c?p 5K và 10K có giá ch? 1.367.000 VN?.

          2. ??i v?i xe Honda Jazz 2018 còn b?o hi?m, gói b?o hành 01 n?m có giá 4.600.000 VN?, gói b?o hành 02 n?m có giá 9.500.000 VN?. Honda Ph??c Thành h? tr? ch?a gói b?o d??ng 2 c?p 5K và 10K cho ??i t??ng này.

V?i m?i tr??ng h?p và ??i t??ng c? th?, quý khách có th? l?a ch?n nh?ng khuy?n mãi ? trên. Tu? thu?c vào dòng xe, quý hàng s? ???c h? tr? khuy?n mãi t?t nh?t , giá r? nh?t vào tu? th?i ?i?m khác nhau.

Tham kh?o thêm: Honda Ph??c Thành ?i?u ch?nh giá Honda Cr-V 2018

?? bi?t thêm chi ti?t v? giá l?n bánh, các gói khuy?n mãi dành cho Honda Jazz 2018 và tr?i nghi?m th?c t? dòng s?n ph?m này c?a Honda ôtô, quý khách vui lòng liên h? Honda Ph??c Thành – ??i lý Honda Ôtô l?n nh?t mi?n Nam.

Website chính th?c: https://phuocthanhhonda.com/mua-xe-tra-gop

?i?n tho?i: 0901 030 030.

 

 

 ##journal.issn##: 1946-1879